• Tuyển Dụng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 25/6/12

  1. mebipha Guest

   <div>&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH SX &amp; TM MEBIPHA</div><div>&nbsp; &nbsp;Trụ sở: 18/8A Quang Trung - P.14 - &nbsp;Q.G&ograve; Vấp &ndash; TP.HCM &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;ĐT: (08)54273127 &ndash; 54273128 &nbsp; Fax: (08)5427313683</div><div>&nbsp; &nbsp;Email: mebipha@gmail.com &nbsp; &nbsp; &nbsp;Website: www.mebipha.com</div><div>&nbsp; &nbsp;___________________________________________________ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br /></div><div>TH&Ocirc;NG B&Aacute;O TUYỂN DỤNG</div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty TNHH SX &amp; TM MEBIPHA chuy&ecirc;n kinh doanh, sản xuất thuốc th&uacute; y, thủy sản theo ti&ecirc;u chuẩn WHO &ndash; GMP. Với phương ch&acirc;m &ldquo;Chất lượng l&agrave; mục ti&ecirc;u h&agrave;ng đầu &ndash; mang lại lợi &iacute;ch cho nh&agrave; chăn nu&ocirc;i v&agrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; l&agrave; nh&agrave; cung cấp dược th&uacute; y, thủy sản tin cậy của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tr&ecirc;n mọi miền tổ quốc. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang triển khai nhiều dự &aacute;n v&agrave; mở rộng kinh doanh sản xuất để đ&aacute;p ứng nhu cầu thị trường. V&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững MEBIPHA rất cần sự đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của c&aacute;c nh&acirc;n sự tiềm năng.</div><div>I. &nbsp;VỊ TR&Iacute; TUYỂN DỤNG&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh thủy sản<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>: 10 (Nam)</div><div>2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh thu y<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>: 10 (Nam)</div><div>3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh Premix<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>: 10 (Nam)</div><div>4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&aacute;t triển thương hiệu mới<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>: 02 (ưu ti&ecirc;n nam)</div><div>II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN</div><div>Vị tr&iacute; (1)</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tốt nghiệp đại học Thủy sản</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>L&agrave;m việc tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; 01 năm kinh nghiệm trở l&ecirc;n</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; độ tuổi từ 25 đến 40</div><div>Vị tr&iacute; (2)</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tốt nghiệp Đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh B&aacute;c sỹ Th&uacute; y</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>L&agrave;m việc tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; 01 năm kinh nghiệm trở l&ecirc;n</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; độ tuổi từ 25 đến 40</div><div>Vị tr&iacute; (3)</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tốt nghiệp Đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Marketing&nbsp;</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>L&agrave;m việc tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; 02 năm kinh nghiệm trở l&ecirc;n</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; độ tuổi từ 25 đến 35</div><div> Điều kiện chung:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Đam m&ecirc; học hỏi, c&oacute; tinh thần cầu tiến</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Trung thực nhiệt t&igrave;nh, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Giao tiếp, ứng xử tốt, dễ g&acirc;y thiện cảm</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Ứng vi&ecirc;n đạt y&ecirc;u cầu hưởng mức lương cao nhiều khoản thưởng hấp dẫn</div><div> C&aacute;c chế độ kh&aacute;c:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp, năng động</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Được hưởng đầy đủ c&aacute;c chế độ ch&iacute;nh s&aacute;ch: BHXH,BHYT,BHTN,BH24H</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Đươc đ&agrave;o tạo n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&oacute; nhiều cơ hội thăng tiến v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n</div><div> Thời hạn nhận hồ sơ:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>V&igrave; nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận hồ sơ thường xuy&ecirc;n</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo địa chỉ Email Mebipha@gmail.com</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Số điện thoại li&ecirc;n hệ<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>: (08) 5427 3127 - 5427 3128 m&aacute;y nội bộ 112</div><div><br /></div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tp.HCM, ng&agrave;y 19 th&aacute;ng &nbsp;06 năm 2012</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></div><div><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lâm Thuý Ái
   - Địa chỉ: 18/8A Quang Trung, F14, Gò Vấp. Tp. HCM
   - Điện thoại: 0854273127 - Fax:
   - email: mebipha@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...