1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  tuyển gấp nhân viên

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 29/6/11

  1. duyhungkt90 Nhà nông nghiệp dư

   <table width="100%" style="border-collapse: collapse; border: #cccccc 1px solid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thong_tin_ca_nhan" colspan="3"><h2 style="font-size: 12px">Th&ocirc;ng tin tuyển dụng</h2></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top" style="width: 32%"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Vị tr&iacute; tuyển dụng:</h3></td><td align="left" class="thontintuyen" style="width: 68%"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal"><a title="Lao động phổ th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nh&acirc;n kĩ thuật,kĩ sư" style="color: #000000; cursor: default; text-decoration: none">Lao động phổ th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nh&acirc;n kĩ thuật,kĩ sư</a> </h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Ng&agrave;nh/nghề:</h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">N&ocirc;ng-L&acirc;m-Ngư nghiệp</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Chức vụ: </h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Nh&acirc;n vi&ecirc;n&nbsp;</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Loại h&igrave;nh c&ocirc;ng việc:</h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">To&agrave;n thời gian cố định</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Địa điểm l&agrave;m việc: </h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Đồng Nai</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Số lượng cần tuyển:</td><td align="left" class="thontintuyen">4</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Mức lương khởi điểm:</td><td align="left" class="thontintuyen">Thỏa Thuận</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc: </td><td align="left" class="thontintuyen">tuy v&agrave;o vị tr&iacute; tuyển dụng: <br />n&ocirc;ng nghiệp: <br />- phụ tr&aacute;ch trồng trọt, kiểm nghiệm, chịu tr&aacute;ch nhiệm về những loại c&acirc;y đ&atilde; trồng tại cơ quan,chuẩn bị thực thi những phương hướng m&agrave; cấp tr&ecirc;n đ&atilde; hoạch định. <br />- chịu tr&aacute;ch nhiệm về nhiệm vụ c&ocirc;ng vi&ecirc;c của m&igrave;nh được giao <br />Chăn nu&ocirc;i <br />- phụ tr&aacute;ch chăn nu&ocirc;i chuồng trại <br />- thường xuy&ecirc;n kiểm tra, chăm s&oacute;c định k&igrave; sức khỏe vật nu&ocirc;i. <br />- chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh được giao</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Quyền lợi được hưởng:</td><td align="left" class="thontintuyen">- Mức lương thỏa thuận được trả theo năng lực. <br />- C&oacute; nơi ở cho nh&acirc;n vi&ecirc;n ở xa <br />_ C&oacute; bếp ăn tập thể nếu đăng k&iacute; <br />_ Ưu ti&ecirc;n những người c&oacute; gia đ&igrave;nh. <br />_ Khi ốm đau được c&ocirc;ng ty hỗ trợ tiền thuốc</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Số năm kinh nghiệm:</td><td align="left" class="thontintuyen">Dưới 1 năm</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Y&ecirc;u cầu Tr&igrave;nh độ</td><td align="left" class="thontintuyen">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</td><td align="left" class="thontintuyen">- Ưu ti&ecirc;n những người gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với c&ocirc;ng ty <br />- C&oacute; sức khỏe, chăm chỉ cần c&ugrave; <br />- Ưu ti&ecirc;n c&oacute; gia đ&igrave;nh đi c&ugrave;ng <br />- Ưu ti&ecirc;n những người đ&atilde; l&agrave;m qua trồng trọt, chăn nu&ocirc;i.Sinh vi&ecirc;n mới ra trường</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Hồ sơ bao gồm</td><td align="left" class="thontintuyen">một bộ hồ sơ theo quy định. <br />li&ecirc;n hệ Chị Năm: <br />0912605943. </td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Hạn nộp hồ sơ</td><td align="left" class="thontintuyen">03-07-2011</td></tr></tbody></table><table width="100%" style="margin-top: 6px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="center" style="border-bottom: #bfb6cc 1px solid" colspan="3"><table width="100%" style="margin-top: 7px; border-collapse: collapse; border: #cccccc 1px solid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thong_tin_ca_nhan" colspan="3"><h2 style="font-size: 12px">Giới thiệu nh&agrave; tuyển dụng</h2></td></tr><tr><td style="width: 100%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap" style="width: 31%">T&ecirc;n c&ocirc;ng ty:</td><td class="thontintuyen" style="width: 69%">TW hội KH VN chi nh&aacute;nh ph&uacute; an</td></tr><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Sơ lược về c&ocirc;ng ty:</td><td class="thontintuyen">&nbsp;</td></tr><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Địa chỉ: </td><td class="thontintuyen">ph&uacute; An</td></tr><!-- <tr> <td class="lbl_login lbl_dangnhap">Thành phố:</td> <td class="thontintuyen">Đồng Nai</td> </tr>--><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap">Website:</td><td class="thontintuyen">&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" colspan="3"><table width="100%" style="margin-top: 7px; border-collapse: collapse; border: #cccccc 1px solid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thong_tin_ca_nhan" colspan="3">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" style="width: 32%">Người li&ecirc;n hệ</td><td align="left" class="thontintuyen" style="width: 68%">L&ecirc; Thị Năm</td></tr><!-- <tr> <td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">Chức vụ</td> <td align="left" class="thontintuyen"></td> </tr> --><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">Điện thoại li&ecirc;n hệ</td><td align="left" class="thontintuyen">0912605943</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">Email li&ecirc;n hệ</td><td align="left" class="thontintuyen"><a href="mailto:duyhungkt90@gmail.com">duyhungkt90@gmail.com</a></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">C&aacute;ch li&ecirc;n hệ tốt nhất</td><td align="left" class="thontintuyen">Trực tiếp</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Thị Năm
   - Địa chỉ: TW hôi KH Việt Nam chi nhánh Phú An
   - Tel, Fax: 0912605943
   - email: duyhungkt90@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. hailua2

   hailua2 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   46
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   CNV
   Chào chị Năm

   Mình đã gửi mail cho chị Năm rồi. Có gì chị hồi âm sớm dùm nhé. Thanks a lot.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...