1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  tuyển GĐ PTSP thuốc thú y

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 25/9/10

  1. quyhunghn Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mr LÂM
   - Địa chỉ: 468/10/4a ql1a, pAn Phú Đông Quận 12 ( nga tư ga)
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: sando@sando.com.vn
   ================================

   <font size="3"><strong><em>Do nhu cầu mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển thị trường trong nước, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần tuyển c&aacute;c vị tr&iacute; sau:</em></strong>&nbsp;<br /></font><font size="3">&nbsp;<br /></font><strong><font size="3">I. GI&Aacute;M ĐỐC PH&Aacute;T TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC TH&Uacute; Y:<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">II. ĐIỀU KIỆN <br /></font></strong><font size="3">- Tr&igrave;nh độ đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh BSTY<br /></font><font size="3">- Am hiểu về kỹ thuất chăn nu&ocirc;i.<br /></font><font size="3">- X&acirc;y dựng v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch c&ocirc;ng thức thuốc cho gia s&uacute;c, gia cầm. <br /></font><font size="3">- X&acirc;y dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuốc th&uacute; y.<br /></font><font size="3">- Năng động, sang tạo, chấp nhận c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n.<br /></font><font size="3">- Kinh nghiệm &gt; 3 năm.<br /></font><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">III. THU NHẬP: Lương, thưởng cao. <br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><strong>IV. HỒ SƠ: </strong>Vui l&ograve;ng gửi bảng t&oacute;m tắt &nbsp;về qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m việc qua :<br /></font><font size="3">&nbsp;Email: </font><a href="mailto:sando@sando.com.vn"><font size="3">sando@sando.com.vn</font></a><font size="3"> hoặc </font><a href="mailto:sandoaqua@yahoo.com.vn"><font size="3">sandoaqua@yahoo.com.vn</font></a><strong><br /></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><span class="MsoHyperlink"><strong><u><font color="#0000ff">Thời gian phỏng vấn:</font></u></strong></span> Mời phỏng vấn ngay sau khi nhận email đạt y&ecirc;u cầu, trước ng&agrave;y 30/10 /2010<strong><br /></strong></font>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...