• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

Tuyển Giam đốc sản phẩm gia cầm

  • Thread starter gaihaiphong
  • Ngày gửi
G

gaihaiphong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty HR VIetnam
- Địa chỉ: 139 Pauster, District 3, HCMC
- Tel, Fax: 0838226060 ::: FaX
- email: linhnth@von-inc.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty 100% vốn H&agrave; Lan, chuy&ecirc;n sản xuất chất phụ gia cho thức ăn gia cầm đang cần tuyển vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc sản phẩm gia cẩm. </p><p><u>Y&ecirc;u cầu:</u></p><p>- Tốt nghiệp Đại học N&ocirc;ng Lam ng&agrave;nh Chăn nu&ocirc;i hoặc Th&uacute; y.</p><p>- &Iacute;t nhất 3 năm kinh nghiệm với c&ocirc;ng việc c&oacute; li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t triển sản phẩm.</p><p>- Khả năng l&agrave;m việc độc lập, tỉ mỉ v&agrave; kỹ năng giao tiếp tốt.</p><p>- Tr&igrave;nh độ tiếng Anh lưu lo&aacute;t (nghe, n&oacute;i, đọc, viết) v&agrave; kỹ năng vi t&iacute;nh tốt.</p><p><u>C&ocirc;ng việc:</u></p><p><u>-</u> Chịu tr&aacute;ch nhiệm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm, chương tr&igrave;nh v&agrave; kh&aacute;i niệm mới trong lĩnh vực gia cầm dựa tr&ecirc;n cơ sở khoa học.</p><p>- L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường quốc tế, hợp t&aacute;c chặt chẽ với c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c trong tập đo&agrave;n cũng như với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp để chuyển giao v&agrave; ứng dụng những &yacute; tưởng mới v&agrave;o thị trường Việt Nam.</p><p>- Hợp t&aacute;c chặt chẽ với c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y thức ăn v&agrave; trại chăn nu&ocirc;i để mang lại kết quả tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng như cho c&ocirc;ng ty</p><p><u>Mức lương: $1000 gross</u></p><p>* Những ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m đến vị tr&iacute; n&agrave;y, vui l&ograve;ng gủi CV với c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết về c&ocirc;ng việc v&agrave; th&ocirc;ng tin c&aacute;&nbsp; nh&acirc;n về địa chỉ email: <a href="mailto:linhnth@von-inc.com">linhnth@von-inc.com</a> hoặc li&ecirc;n lạc qua điện thoại: 0838226060 (ext 123)</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH