• vắc xin cho gia cam

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 22/3/12

  1. mrdatt_bt_green Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="4">ph&ograve;ng bệnh hơn chữa bệnh.</font></p><p><font size="4">để đảm bảo cho vật nu&ocirc;i được khẻo mạnh, kh&ocirc;ng bệnh v&agrave; sinh sản tốt th&igrave; h&atilde;y l&agrave;m vắc xin ngay từ đầu.</font></p><div class="content"><div id="post_message_170529"><blockquote><font size="2"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><hr /><table width="700" align="center" style="height: 429px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font size="2"><strong><em>Ng&agrave;y tuổi</em></strong> </font><br /></td><td><strong><em><font size="2">Vacxin v&agrave; thuốc d&ugrave;ng</font></em></strong><br /></td></tr><tr><td><strong><font size="2">1 - 3</font></strong><br /><br /></td><td><font size="2">- Ph&ograve;ng <em>E.coli, Salmonella</em> v&agrave; ph&ograve;ng vi&ecirc;m rốn bằng c&aacute;ch cho g&agrave; uống một trong c&aacute;c kh&aacute;ng sinh sau: Ampi-pharm 10g/l&iacute;t nước), Pharmequin (1g/2l&iacute;t nước); Pharamox (1g/1l&iacute;t nước); Ampi-col, Enro-flox 5% hoặc PTH-pharma (2g/1l&iacute;t nước); Pharneosol (1g/4l&iacute;t nước) hoặc Phargentylo-F (10ml/4l&iacute;t nước), li&ecirc;n tục 3 ng&agrave;y.</font><br /><font size="2"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">- Kết hợp cho uống/ăn men ti&ecirc;u ho&aacute; sống Pharbiozym hoặc Pharselenzym li&ecirc;n tục 5 - 7 ng&agrave;y (2g/1l&iacute;t nước).</span></font><br /><font size="2"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">- Kết hợp cho uống li&ecirc;n tục 10 ng&agrave;y Promochick (1g/1l&iacute;t nước) để &uacute;m gia cầm.</span></font><br /><font size="2"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">- Ti&ecirc;m vacxin ph&ograve;ng bệnh Marek l&uacute;c mới nở (chưa cho ăn/uống). </span></font><br /></td></tr><tr><td><strong><font size="2">7</font></strong><br /><br /></td><td><font size="2">Nhỏ vacxin&nbsp;dịch tả &nbsp;lần 1.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong><font size="2">10</font></strong></p><br /><br /></td><td><font size="2">&nbsp;Nhỏ vacxin Gumboro lần 1.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong><font size="2">11-13 </font></strong></p><br /><br /></td><td><font size="2">Ph&ograve;ng bệnh CRD bằng c&aacute;ch cho g&agrave; uống một trong c&aacute;c thuốc sau: D.T.C Vit (10g/2,5 l&iacute;t nước), CRD-pharm (1g/1l&iacute;t nước), Phargentylo-F (10ml/4l&iacute;t nước) hoặc Ery-pharm (5g/l&iacute;t nước), li&ecirc;n tục 3 ng&agrave;y. </font><br /></td></tr><tr><td><strong><font size="2">&nbsp;</font></strong><br /><br /></td><td><font size="2" /></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong><font size="2">15 </font></strong></p><br /><br /></td><td><font size="2">Ti&ecirc;m vacxin ph&ograve;ng C&uacute;m gia cầm lần 1.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><font size="2"><strong>21</strong>&nbsp;</font></p><br /><br /></td><td><font size="2">Nhỏ vacxin&nbsp;dịch tả&nbsp;lần 2.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong><font size="2">25</font></strong></p><br /><br /></td><td><font size="2">Nhỏ vacxin Gumboro lần 2</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><font size="2"><strong>26-28</strong> </font></p><br /><br /></td><td><font size="2">Ph&ograve;ng bệnh cầu tr&ugrave;ng g&agrave; bằng c&aacute;ch cho g&agrave; uống một trong c&aacute;c thuốc sau: timicocid(1g/l&iacute;t nước li&ecirc;n tục trong 48 giờ hoặc 3ml/l&iacute;t nước trong 8 giờ/ng&agrave;y, li&ecirc;n tục 2 ng&agrave;y), Pharcoccitop (2g/1l&iacute;t nước) hoặc Pharticoc-plus (10g/7 l&iacute;t nước), li&ecirc;n tục 3 ng&agrave;y.</font><br /></td></tr><tr><td><strong><font size="2">30 </font></strong><br /><br /></td><td><font size="2">Ti&ecirc;m dưới da vacxin Tụ huyết tr&ugrave;ng gia cầm (0,5 - 1ml/con), ti&ecirc;m nhắc lại sau 6 th&aacute;ng.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><font size="2"><strong>40</strong> </font></p><br /><br /></td><td><font size="2">Ti&ecirc;m vacxin H1.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong><font size="2">45</font></strong></p><br /><br /></td><td><font size="2">Ti&ecirc;m vacxin ph&ograve;ng C&uacute;m gia cầm lần 2.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><font size="2"><strong>60-62</strong> </font></p><br /><br /></td><td><font size="2">- Ph&ograve;ng cầu tr&ugrave;ng g&agrave; bằng c&aacute;ch cho g&agrave; uống một trong c&aacute;c thuốc sau: Pharm-cox G, Pharcoccitop hoặc Pharticoc-plus với liều như tr&ecirc;n.</font><br /><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">- Kết hợp ph&ograve;ng bệnh <em>E.coli</em>: D&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh như giai đoạn 1 - 3 ng&agrave;y tuổi.</font></span><br /></td></tr><tr><td><font size="2"><strong>80-82</strong> </font><br /><br /></td><td><font size="2">Ph&ograve;ng bệnh h&ocirc; hấp v&agrave; đường ruột bằng c&aacute;ch cho g&agrave; uống một trong c&aacute;c thuốc sau: D.T.C Vit (10g/2,5 l&iacute;t nước), CRD-pharm (1g/1l&iacute;t nước), Ery-pharm (5g/l&iacute;t nước), li&ecirc;n tục 3 ng&agrave;y.</font><br /></td></tr><tr><td><strong><font size="2">120 </font></strong><br /><br /></td><td><font size="2">Ti&ecirc;m vacxin nhũ dầu ph&ograve;ng 3 bệnh Niucatxơn, vi&ecirc;m phế quản truyền nhiễm v&agrave; Gumboro.</font></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><font size="2"><strong>165</strong> </font></p><br /><br /></td><td><font size="2">Ti&ecirc;m vacxin ph&ograve;ng C&uacute;m gia cầm lần 3.</font><br /><br /></td></tr></tbody></table><br /><br /><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2"><em>Ch&uacute; &yacute;</em>: </font></strong></span><br /><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">- Đối với v&ugrave;ng bị dịch Niucatxơn v&agrave; Gumboro đe doạ n&ecirc;n sử dụng sớm vacxin ph&ograve;ng 2 bệnh n&agrave;y, bệnh n&agrave;o c&oacute; nguy cơ cao hơn th&igrave; ph&ograve;ng trước (trong v&ograve;ng 5 ng&agrave;y tuổi đầu ti&ecirc;n). </font></span><br /><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">- Vacxin ph&ograve;ng bệnh Marek chỉ được d&ugrave;ng cho g&agrave; mới nở trước khi cho ăn v&agrave; cho uống lần đầu.</font></span><br /><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">- Cho g&agrave; uống thường xuy&ecirc;n sản phẩm&nbsp;<strong>gluco k c sol</strong>&nbsp;với liều 2g/l&iacute;t nước để vật nu&ocirc;i lu&ocirc;n ở t&igrave;nh trạng khẻo </font></span><br /><br /></span></font></blockquote><font size="2" /></div><font size="2" /></div><p><font size="2">lưu &yacute; ở khu vực tp.hcm nu&ocirc;i gia cầm cảnh với mật độ thấp th&igrave; chỉ l&agrave;m vaccin dịch tả v&agrave; gumboro , ph&ograve;ng bệnh bằng 1 số kh&aacute;ng sinh theo hướng dẫn l&agrave; đ&atilde; đảm bảo .</font></p><p><font size="2"> mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : <a href="mailto:datthuoc@gmail.com">datthuoc@gmail.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2">dd :0914213600.</font></p><p><font size="2">nhiệt t&igrave;nh hướng dẫn v&agrave; cung cấp vaccin v&agrave; thuốc chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho gia cầm .</font></p><font size="2"><p>&nbsp;</p></font><p><br /><br /><font size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần đầu tư & xnk nông dược việt
   - Địa chỉ: 58/4 kp.3 thị trấn hóc môn .tp.hcm
   - Điện thoại: 0835098466 - Fax:
   - email: nongduocviet@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...