• Vải địa kỹ thuật, giấy dầu, rọ đá, bấc thấm, nhựa đường, thi công cắm bấc thấm giá rẻ...

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 15/10/11

  1. quynhmo_89 Guest

   <div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_love.gif" /><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_huggs.gif" />Direct _Ms Mơ</span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline 24/7:&nbsp;<img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_callme.gif" />0979.360.456</span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #ff00ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="line-height: 24px; color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</span></span></a></span></span></span></strong><br /></span></strong></span></span></span></span></strong></p><div style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_love.gif" /><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_huggs.gif" />Direct _Mr Lưu</span></span></span></span></strong></p></div><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>&nbsp;</strong></p><div style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline 24/7 :<img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_callme.gif" />0933.991.425</span></span></span></span></strong></p></div><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><br /></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #008080">TL Việt Nam chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối sản phẩm Vải địa kỹ thuật x&acirc;y dựng (bao gồm vải địa kỹ thuật dệt v&agrave; kh&ocirc;ng dệt); Vải địa kh&ocirc;ng dệt HD, ART Việt Nam ;M&agrave;ng chống thấm HDPE, Bấc thấm, Lưới địa kỹ thuật;Ro da c&aacute;c hệ thống xử l&yacute; nước thải, thi c&ocirc;ng cắm bấc thấm, Giấy dầu x&acirc;y dựng , Maiti ch&egrave;n khe. Nhựa đường c&aacute;c loại . S&agrave;n gỗ, Ống nhựa, Cửa nhựa Five Window&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, C&ocirc;ng ty c&ograve;n cung cấp c&aacute;c dịch vụ về tư vấn bất động sản v&agrave; kinh doanh Bất động sản&hellip;</span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff; font-size: small"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11px; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><strong>*Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loai sản phẩm sau<span style="color: #800000">:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">http://tlvina.com.vn/sanpham.html</a></span></strong></span></span></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff; font-size: small"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11px; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #800000">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3188729/matit-chen-khe-son-chong-tham-giay-dau-vai-dia-ky-thuat-ro-da-bac-tham-mang-chong-tham-nhua-duong.html">Một Số Mặt H&agrave;ng Kh&aacute;c</a></span></span><span style="color: #008000"><span style="color: #800000">:&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">Matit Ch&egrave;n Khe</a>;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">Sơn chống thấm</a>;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">M&agrave;ng Chống Thấm Nhập Khẩu...</a></span></span></span><br /></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1.Vải địa kỹ thuật:</span></span></span></strong><strong>&nbsp;</strong></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/dgz1307326021.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_dgz1307326021.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">TS10,TS20,TS25,TS30,TS35,TS40,TS50,TS60, TS65,TS70,TS76,TS80</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt HD:</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ffff; font-size: x-small"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/dvz1307325947.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_dvz1307325947.jpg" /></a><br /></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">HD16C, HD118C, HD19C, HD23C, HD27C, HD30C, HD34C, HD38C, HD43C, HD50C, HD60C</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt ART -Việt Nam :</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">ART8, ART9, ART11, ART12, ART14, ART15, ART17, ART 20, ART22, ART24, ART25, ART28&hellip;&hellip;&hellip;..</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải cường độ cao H&agrave;n Quốc :</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. 100/50kN, 200/50Kn , 200/200Kn/m&hellip;GML10; GML20; 1001; Mac25; Mac50; Mac70</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><br /></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/8744/3193019/toan-quoc-%3A-nha-phan-phoi-vai-dia-ky-thuat-lon-nhat-vn.html"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/nmn1307325948.JPG"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_nmn1307325948.JPG" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật dệt PP</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #00ffff">&nbsp;</span></span></strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/bku1307331094.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_bku1307331094.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt VNT :</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/vxb1307332452.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_vxb1307332452.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: medium">2.Bấc th</span></strong><strong><span style="font-size: medium">ấm:</span></strong></span></a></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.html"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_nsc1307584348.JPG" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Bấc thấm A7,A6 ,CD811 Th&aacute;i Lan ,</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Bấc thấm VID75,VID65 Việt Nam&hellip;.</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff">3.Giấy dầu :</span></a></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/hca1307330565.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_hca1307330565.jpg" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Nhiều chủng loại: 1m x 20m; 1m x 15m:&hellip;&hellip;</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff"><strong>4.M&agrave;ng chố</strong><strong>ng thấm: bao gồm :</strong></span></a></span></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/xup1307325945.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_xup1307325945.jpg" /></a><br /></strong></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>&nbsp;</strong><strong>. M&agrave;ng chống thấm HPDE của Đ&agrave;i Loan: (Huitex)</strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. M&agrave;ng chống thấm HDPE của Th&aacute;i Lan:(GSE)</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. M&agrave;ng tự d&iacute;nh của Đ&agrave;i Loan: (Lexmac)</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Lưới địa kỹ thuật : Tensa</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">5.Rọ đ&aacute;&hellip;</a></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/kms1307325949.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_kms1307325949.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/gzt1307326025.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_gzt1307326025.jpg" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (2x1x1) : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (2x1x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (1x1x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (1x1x1) : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (0.7x0.7x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (5x1x0.5): 1 v&aacute;ch ngăn v&agrave; 4 v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (4x2x0.3): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (4x2x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">6. Thảm đ&aacute;:</a></span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/oqo1307326026.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_oqo1307326026.jpg" /></a></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>. Thảm đ&aacute; (6x2x0.3): 5 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>. Thảm đ&aacute; (6x2x0.3): 5 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">7.Nhựa đường</a></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/apu1307326019.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_apu1307326019.jpg" /></a><br /></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>.</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Nhựa đường đặc đ&oacute;ng th&ugrave;ng M60/70 IRAN</strong><strong><br /><strong>- Xuất xứ: IRAN</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 185kg/1phi</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng đặc đ&oacute;ng phi</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc việc tưới lớp d&iacute;nh b&aacute;m, tưới l&aacute;ng nhựa v&agrave; tưới thấm nhập nền mặt đường.</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>. Nhựa đường đặc đ&oacute;ng th&ugrave;ng M60/70 SHELL</strong>&nbsp;<strong><br /><strong>- Xuất xứ: Singapore</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 154kg/1phi</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng đặc đ&oacute;ng phi</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc việc tưới lớp d&iacute;nh b&aacute;m, tưới l&aacute;ng nhựa v&agrave; tưới thấm nhập nền mặt đường</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>. Nhựa đường chống thấm M10 cứng:</strong>&nbsp;<strong><br /><strong>- Xuất xứ: Trung Quốc</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 30 - 40kg/1bao</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng cứng đ&oacute;ng trong bao tải.</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc chống thấm, v&iacute;t khe co d&atilde;n, qu&eacute;t đường ống dẫn dầu,&hellip;</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.htmlhttp://tlvina.com.vn/"><strong>8 Thi cống cắm bấc thấm gi&aacute; rẻ, Xử l&yacute; nền đất yếu&hellip;</strong></a><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.htmlhttp://tlvina.com.vn/"><br /></a><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">. Thi c&ocirc;ng h&agrave;n m&agrave;ng HDPE gi&aacute; rẻ nhất!</a></strong></strong></span></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><strong><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/tbr1307325937.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_tbr1307325937.jpg" /></a><br /></strong></strong></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">Với đội ngũ thi c&ocirc;ng c&ugrave;ng với những kỹ sư gi&agrave;u kinh nghiệm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ đ&aacute;p ứng được mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: center"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: center"><strong><span style="font-size: small">H&agrave;ng mới 100% nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện, xuất sứ r&otilde; r&agrave;ng được giao tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong l&atilde;nh thổ Việt Nam với mọi số lượng v&agrave; chủng loại theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; ph&ugrave; hợp .</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Li&ecirc;n hệ trực tiếp:</span></span></strong><span style="color: #ff0000; font-size: large">&nbsp;<br /><br /><span style="font-size: 11px; color: #000000"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #800000">&gt;&gt;Ms Mơ: 0979.360.456 &lt;&lt;</span></span></span></strong></span></span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff6600">----------------------------------</span></span></strong><span style="color: #008000; font-size: large">&nbsp;</span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #008000"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #008000">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</span></a></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Địa chỉ:&nbsp;&nbsp; Cụm 9 - Duy&ecirc;n Th&aacute;i - Thường T&iacute;n - H&agrave; Nội</span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Điện thoại: &nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">0979.360.456</span></span></span></span></strong>&nbsp; Fax:&nbsp;&nbsp; 04 36860268</span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Email: &nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></strong><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:xuanletlvina89@gmail.com">doanthimo89@gmail.com</a></strong></span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px"><strong></strong></span></span></span></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>Website:&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tlvina.com.vn/">www.tlvina.com.vn</a></strong></span></p></div></div></div></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đoàn Thị Mơ
   - Địa chỉ: Cụm 9 Duyên Thái Thường Tín Hà Nội
   - Điện thoại: 0979360456 - Fax:
   - email: doanthimo89@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. tranthuha

   tranthuha Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   8
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kỹ sư thực phẩm

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...