Vạn niên tùng kim cương

  • Thread starter deannguyen84
  • Ngày gửi
D

deannguyen84

Guest
#1
<strong>VẠN NI&Ecirc;N T&Ugrave;NG KIM CƯƠNG (h&igrave;nh ảnh xem tại : <u><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://inoxthanhhuyen.com/web/?module=newsdetails&amp;ID=112">http://inoxthanhhuyen.com/web/?modul...details&amp;ID=112</a></u> )</strong><br /> <br /> <strong>Đặc t&iacute;nh sinh học:</strong><br /> <br /> - C&acirc;y c&oacute; khả năng kh&aacute;ng bệnh cao, kh&ocirc;ng bị s&acirc;u bệnh - Vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng kim cương ph&aacute;t triển mạnh mau lớn.<br /> - C&acirc;y thuộc họ La h&aacute;n t&ugrave;ng. C&acirc;y th&acirc;n gổ, l&agrave; loại c&acirc;y đa ni&ecirc;n tuổi thọ rất cao, trồng được ở nhiều v&ugrave;ng đất kh&aacute;c nhau, điều kiện quang hợp đầy đủ c&acirc;y ph&aacute;t triển rất tốt, l&aacute; h&igrave;nh kim, lớn nhỏ hay d&agrave;i ngắn kh&aacute;c nhau, l&aacute; mọc c&aacute;ch theo dạng xoắn ốc. Rất ph&ugrave; hợp l&agrave;m c&acirc;y cảnh v&agrave; bonsai. V&igrave; diện t&iacute;ch l&aacute; rất nhỏ, xanh tốt quanh năm, th&acirc;n c&acirc;y rất đẹp, l&aacute; non c&oacute; m&agrave;u xanh nhạt khi gi&agrave; chuyển sang m&agrave;u xanh đậm h&ograve;a quyện v&agrave;o nhau giữa tầng v&agrave; lớp xen kẻ bởi gam m&agrave;u tự nhi&ecirc;n của l&aacute;, l&agrave;m cho c&acirc;y c&oacute; một vẻ đẹp. M&agrave; vẻ đẹp đ&oacute; l&agrave;m say m&ecirc; biết bao nhi&ecirc;u người , ch&igrave;m trong th&uacute; vui tao nhả...<br /> - vạn Ni&ecirc;n t&ugrave;ng l&agrave; c&acirc;y đơn t&iacute;nh, c&acirc;y ra hoa v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, c&oacute; 2 loại, c&acirc;y c&oacute; hoa v&agrave; c&acirc;y c&oacute; quả. ( quả c&oacute; thể l&agrave;m giống )<br /> - Nh&acirc;n giống bằng phương ph&aacute;p v&ocirc; t&iacute;nh: gi&acirc;m c&agrave;nh hay chiết c&agrave;nh...<br /> <strong>- Gi&aacute; trị: </strong><br /> + Đối với c&acirc;y giống: Vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng Đ&agrave;i Loan c&acirc;y con cao từ 20 - 40 cm hiện nay gi&aacute; dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/c&acirc;y. Vạn ni&ecirc;n T&ugrave;ng Kim Cương c&acirc;y con cao từ 8 - 10 cm hiện nay gi&aacute; dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/c&acirc;y (chậu trắng), Cao 30 &ndash; 50 cm hiện nay gi&aacute; 200.000 &ndash; 300.000 đồng/ c&acirc;y (chậu đen) Do c&acirc;y n&agrave;y mới được nhập v&agrave; trồng trong thời gian gần đ&acirc;y, số lượng c&ograve;n &iacute;t n&ecirc;n gi&aacute; cao.<br /> + Đối với c&acirc;y kiểng th&agrave;nh phẩm th&igrave; v&ocirc; gi&aacute; t&ugrave;y theo h&igrave;nh d&aacute;ng, k&iacute;ch thước của c&acirc;y m&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau, từ 1 triệu đến v&agrave;i tỉ đồng.<br /> <strong>Lh đặt h&agrave;ng: Nguyễn Điền 097.9596464 giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; trong nội th&agrave;nh HCM.<br /> số t&agrave;i khoản: 0101010879 tại Ng&acirc;n H&agrave;ng Đ&ocirc;ng &Aacute; cn Quận 5 HCM </strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Điền
- Địa chỉ: 4-5 Trần Hưng Đạo, Đông Hòa, BD
- Điện thoại: 097 9596464 - Fax:
- email: deannguyen84@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH