• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

vệ sinh công nghiệp Bình Dương

  • Thread starter trungchihuynh
  • Ngày gửi
T

trungchihuynh

Guest
#1
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH MTV - SX - TM- DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC)</strong><strong><br /></strong><strong><span /></strong><strong>C&ocirc;ng ty TNHH MTV &nbsp;SX - TM - DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC) xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng.</strong><br /><br />Th&aacute;i Nghĩa l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp trọn g&oacute;i. Với mục đ&iacute;ch cạnh tranh bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; hợp l&yacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, l&agrave;nh nghề v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hiện đại, Th&aacute;i Nghĩa lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu l&agrave;m sạch c&ocirc;ng nghiệp của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhằm đảm bảo mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc trong sạch, tho&aacute;ng m&aacute;t, hiện đại.<br /><br /><strong><u>Hệ thống c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ gồm:<br /></u></strong><strong>* Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp: </strong><br />- Vệ sinh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau thi c&ocirc;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng<br />- Vệ sinh văn ph&ograve;ng, cao ốc định kỳ hoặc theo chương tr&igrave;nh thiết kế ri&ecirc;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />- Vệ sinh nh&agrave; trọn g&oacute;i hoặc định kỳ<br />- Ch&agrave; s&agrave;n, đ&aacute;nh b&oacute;ng (đ&aacute; Granite, Marble ( cẩm thạch ), gạch t&agrave;u, gạch tr&aacute;ng men, gạch b&ocirc;ng v..v&hellip;<br />- Vệ sinh c&ocirc;ng ty<br />- Dịch vụ giặt ghế ( Ghế Văn ph&ograve;ng, ghế Sofa c&aacute;c loại như vải bố, nhung, nỉ, sofa simili, đặt biệt Sofa da b&oacute;ng, da lộn cho nh&agrave; ri&ecirc;ng, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, VP đại diện v..v&hellip;<br /><br /><strong>* Lao c&ocirc;ng tạp vụ:</strong><br />- Dọn dẹp vệ sinh c&ocirc;ng sở, văn ph&ograve;ng, cao ốc, chung cư, trường học, bệnh viện....<br /><br /><strong>* Gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh: </strong><br />- Cung ứng lao động gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh, gi&uacute;p việc b&aacute;n h&agrave;ng đ&atilde; qua đ&agrave;o tạo về c&aacute;c kỹ năng.<br /><span /><strong>* Chăm s&oacute;c người th&acirc;n:</strong><br />- Cung ứng lao động chăm s&oacute;c trẻ em, người gi&agrave;, ốm đau, trực chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n trong bệnh viện....<br /><br /><strong>* Cho thu&ecirc; xe tải: </strong><br />- Cung ứng xe tải với trọng lượng từ 800kg đến 3 tấn cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vận chuyển h&agrave;ng ho&aacute;.<br /><br /><strong><u>H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i, <br /></u>C&ocirc;ng ty TNHH MTV SX - TM - DV Th&aacute;i Nghĩa (TNC)<br />Địa chỉ: 35/3Đ Nh&agrave; Thờ B&uacute;ng, An Thạnh, Thuận An, B&igrave;nh Dương<br />ĐT: 0650.3715938&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 0650 3744218&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0937.673.545 &ndash; 0925.325.046 (MrTrung)<br />Mail: trunghuynh.tnc@gmail.com<br />Web: </strong><a href="http://araovat.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2FAraovat.com%2Fredirector.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252FAraovat.com%252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%2525252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252Fredirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%25252525253A%25252525252F%25252525252FAraovat.com%25252525252Fredirector.php%25252525253Furl%25252525253Dhttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252FAraovat.com%2525252525252Fredirector.php%2525252525253Furl%2525252525253Dhttp%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252FAraovat.com%252525252525252Fredirector.php%252525252525253Furl%252525252525253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252FAraovat.com%25252525252525252Fredirector.php%25252525252525253Furl%25252525252525253Dhttp%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fvesinhcongnghiepbdstnc.com" target="_blank"><strong>http://vesinhcongnghiepbdstnc.com</strong></a><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><span /><font face="Times New Roman"><strong><em>Nh&agrave; sạch th&igrave; m&aacute;t, b&aacute;t sạch ngon cơm</em></strong><font size="3">.<br /></font></font><strong><span /></strong><strong><span /></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>Nh&agrave; sạch th&igrave; m&aacute;t, b&aacute;t sạch ngon cơm</em></strong><font size="3">.<br /></font></font><span /><strong><span /></strong><p align="center"><strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY TNHH - SX - TM- DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC)</font></strong></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong><em>C&ocirc;ng ty TNHH - SX - TM - DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC) xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng.</em></strong><br /><br />Th&aacute;i Nghĩa l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp &ndash; L&agrave;m sạch C&ocirc;ng nghiệp. Với mục đ&iacute;ch cạnh tranh bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; hợp l&yacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, l&agrave;nh nghề v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hiện đại, Th&aacute;i Nghĩa lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu l&agrave;m sạch c&ocirc;ng nghiệp của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhằm đảm bảo mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc trong sạch, tho&aacute;ng m&aacute;t, hiện đại.<br /><br /></font>Hệ thống c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ gồm:</font></p><p><strong><font face="Times New Roman">* Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp: </font></strong></p><p align="center"><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Vệ sinh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau thi c&ocirc;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng<br />- Vệ sinh văn ph&ograve;ng, cao ốc định kỳ hoặc theo chương tr&igrave;nh thiết kế ri&ecirc;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />- Vệ sinh nh&agrave; trọn g&oacute;i hoặc định kỳ<br />- Ch&agrave; s&agrave;n, đ&aacute;nh b&oacute;ng (đ&aacute; Granite, Marble ( cẩm thạch ), gạch t&agrave;u, gạch tr&aacute;ng men, gạch b&ocirc;ng v..v&hellip;<br />- Vệ sinh c&ocirc;ng ty<br />- Dịch vụ giặt ghế ( Ghế Văn ph&ograve;ng, ghế Sofa c&aacute;c loại như vải bố, nhung, nỉ, sofa simili, đặt biệt Sofa da b&oacute;ng, da lộn cho nh&agrave; ri&ecirc;ng, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, VP đại diện v..v&hellip;<br /><br /></font><strong>* Lao c&ocirc;ng tạp vụ:</strong></font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" /></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Dọn dẹp vệ sinh c&ocirc;ng sở, văn ph&ograve;ng, cao ốc, chung cư, trường học, bệnh viện....<br /><br /></font><strong>* Gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh: </strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /></strong><br /><br /><br /><br /><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">- Cung ứng lao động gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh, gi&uacute;p việc b&aacute;n h&agrave;ng đ&atilde; qua đ&agrave;o tạo về c&aacute;c kỹ năng.<br /><br /></font><strong>* Bảo hộ lao động: </strong></font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" /></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Cung ứng quần &aacute;o, giầy, n&oacute;n, khẩu trang, bao tay, n&uacute;t chống ồn...<br /><br /></font><strong>* Chăm s&oacute;c người th&acirc;n:</strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman" /></strong></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Cung ứng lao động chăm s&oacute;c trẻ em, người gi&agrave;, ốm đau, trực chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n trong bệnh viện....<br /><br /></font><strong>* Cho thu&ecirc; xe tải: </strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p><br /><font face="Times New Roman" size="3">- Cung ứng xe tải với trọng lượng từ 800kg đến 3 tấn cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vận chuyển h&agrave;ng ho&aacute;.<br /><br /></font><strong><font face="Times New Roman">* Một số dịch vụ kh&aacute;c như:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">- Dịch vụ chuyển nh&agrave; trọn g&oacute;i<br />- Diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng<br /><br /><strong>* Tại sao lại chọn Th&aacute;i Nghĩa</strong></font><br /><br /><em><font face="Times New Roman" size="3">Lựa chọn sử dụng c&aacute;c dịch vụ của Th&aacute;i Nghĩa , Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chắc chắn sẽ được hưởng c&aacute;c lợi &iacute;ch sau:</font></em></p><ul><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Chất lượng dịch vụ cao v&agrave; chi ph&iacute; hợp l&yacute;</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Được sử dụng đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp của c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực vệ sinh v&agrave; bảo dưỡng c&ocirc;ng nghiệp.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Kh&ocirc;ng phải đầu tư m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị l&agrave;m sạch chuy&ecirc;n d&ugrave;ng v&igrave; vậy tiết kiệm được chi ph&iacute; đầu tư.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Kh&ocirc;ng phải trực tiếp quản l&yacute;, điều h&agrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh. Mọi vấn đề ph&aacute;t sinh đều đ&atilde; c&oacute; Th&aacute;i Nghĩa đứng ra chịu tr&aacute;ch nhiệm giải quyết, nhờ vậy tr&aacute;nh được c&aacute;c rủi ro (nếu c&oacute;).</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Kh&ocirc;ng những duy tr&igrave; được gi&aacute; trị t&agrave;i sản, dịch vụ vệ sinh chuy&ecirc;n nghiệp c&ograve;n mang lại m&ocirc;i trường l&agrave;m việc sạch đẹp cho c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, kh&aacute;ch tham quan v&agrave; mang lại ấn tượng tốt đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; chi ph&iacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh.</font></em></li></ul><p><strong><em><font face="Times New Roman" size="3">Được phục vụ v&agrave; mang lại lợi &iacute;ch tối đa cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; sự ph&aacute;t triển của Th&aacute;i nghĩa. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cam kết:</font></em></strong></p><ul><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Huấn luyện v&agrave; đ&agrave;o tạo đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;nh nghề.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Cung ứng v&agrave; sử dụng trang thiết bị v&agrave; h&oacute;a chất chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hiện đại.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">&Aacute;p dụng hệ thống quản l&yacute; chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Cung cấp giải ph&aacute;p tối ưu ph&ugrave; hợp y&ecirc;u cầu v&agrave; đặc điểm kinh doanh của kh&aacute;ch h&agrave;ng với gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Thỏa m&atilde;n nhu cầu đa dạng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Chất lượng phục vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">G&oacute;p phần tạo ra m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc sạch đẹp.</font></em></li></ul><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><strong><u><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i, <br /><br /></font></u></strong><strong><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH SX - TM - DV Th&aacute;i Nghĩa (TNC)<br />Địa chỉ: 35/3Đ Nh&agrave; Thờ B&uacute;ng, &nbsp;An Thạnh, Thuận An, B&igrave;nh Dương<br />ĐT: 0650.3715938 <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman" /></strong><strong><font face="Times New Roman">0937.673.545 A.Trung<br />Fax: 0650 3744218<br />Mail: trunghuynh.tnc@g<u>mail.com</u><br />Web: </font></strong><a href="http://araovat.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2FAraovat.com%2Fredirector.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252FAraovat.com%252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%2525252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252Fredirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%25252525253A%25252525252F%25252525252FAraovat.com%25252525252Fredirector.php%25252525253Furl%25252525253Dhttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252FAraovat.com%2525252525252Fredirector.php%2525252525253Furl%2525252525253Dhttp%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252FAraovat.com%252525252525252Fredirector.php%252525252525253Furl%252525252525253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252FAraovat.com%25252525252525252Fredirector.php%25252525252525253Furl%25252525252525253Dhttp%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fvesinhcongnghiepbdstnc.com" target="_blank"><strong><font face="Times New Roman">http://vesinhcongnghiepbdstnc.com</font></strong></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh chí trung
- Địa chỉ: thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: 06503715938 - Fax:
- email: trunghuynh.tnc@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH