Vi Sinh Xu Ly Nuoc Thai Bio-systems (USA)

  • Thread starter NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
- Địa chỉ: 137/20, hẻm 249, Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TPHCM
- Tel, Fax: 0902331553 ::: FaX
- email: nguyet_moitruong88@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">BIO-SYSTEM - B220HG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">XL DẦU MỠ - CHỐNG NGHẸT ĐƯỜNG ỐNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><strong>1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>M&Ocirc; TẢ</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in">B220 HG chứa một d&atilde;y những c&ocirc;ng thức đặc biệt th&iacute;ch nghi với sự ph&aacute;t triển vi sinh vật <br /> sử dụng trong xử l&yacute; nước thải dầu mỡ, chất b&eacute;o v&agrave; dầu thực vật. <em>B220HG chứa chất l&agrave;m giảm sức căng bề mặt, thấm qua lớp n&agrave;y l&agrave;m n&oacute; bị tơi ra, dầu mỡ t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y bị h&oacute;a lỏng</em>. Bằng c&aacute;ch đ&oacute; th&igrave; gi&uacute;p cho khả năng ph&acirc;n hủy sinh học của ch&uacute;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in">B220HG an to&agrave;n khi sử dụng trực tiếp. N&oacute; v&ocirc; hại với con người, quần &aacute;o v&agrave; m&ocirc;i trường v&agrave; c&oacute; khả năng ph&acirc;n hủy sinh học ho&agrave;n to&agrave;n.&nbsp; </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify">Nước thải đầu ra sẽ đạt một số hiệu quả sau khi sử dụng B220HG:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->B220HG gi&uacute;p thiết lập những vi sinh c&oacute; khả năng đối với c&aacute;c chất thải kh&oacute; xử l&yacute;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Giảm c&aacute;c chất b&eacute;o, dầu mỡ t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y v&agrave; bị đống th&agrave;nh lớp</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Tăng hiệu quả của hệ thống xử l&yacute; qu&aacute; tải</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Ngăn ngừa sự tạo th&agrave;nh khối, th&agrave;nh ao v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m ph&aacute; vỡ m&ocirc;i trường vật liệu lọc</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Giảm vấn đề m&ugrave;i một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Loại trừ BOD, COD v&agrave; n&acirc;ng cao khả năng lắng b&ugrave;n</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Chịu được độ mặn khoảng 10.000mg/l</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify"><strong>2. HIỆU QUẢ</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in">D&atilde;y vi sinh chứa trong BIO &ndash; SYSTEM bao gồm c&aacute;c vi khuẩn kỵ kh&iacute;, t&ugrave;y tiện v&agrave; hiếu kh&iacute;, được chọn lọc từ m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n của ch&uacute;ng v&agrave; kế đ&oacute; l&agrave;m th&iacute;ch nghi với điều kiện tối ưu trong việc ph&acirc;n hủy dầu mỡ, chất b&eacute;o dầu mỡ, bằng c&aacute;ch đưa ra những ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật cho việc lựa chọn quần thể vi sinh vật với cơ hội thay đổi một chất kh&ocirc;ng c&oacute; sẵn.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify"><strong>3. LƯU TRỮ</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in">Kh&ocirc;ng được để đ&ocirc;ng lại. Lưu trữ nơi kh&ocirc; r&aacute;o m&aacute;t mẻ. Kh&ocirc;ng h&iacute;t bụi sản phẩm, tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c&nbsp; qu&aacute; nhiều với da. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in">&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH