• VICATO cùng người nông dân làm giầu!

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 10/2/12

  1. manhvicato Guest

   <p class="MsoNormal"><strong>Ng&agrave;y nay thuỷ sản đang l&agrave; một trong những ng&agrave;nh kinh tế mũi nhọn h&agrave;ng đầu ở Việt Nam, mang lại thu nhập lờn cho nền kinh tế n&oacute;i chung v&agrave; người n&ocirc;ng d&acirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng. Nhưng nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều cộng với cộng với quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; của người d&acirc;n chưa đ&uacute;ng kỹ thuật n&ecirc;n ảnh hưởng rất lớn đến sự ph&aacute;t triển của T&ocirc;m c&aacute;, g&acirc;y ra một số bệnh cho t&ocirc;m c&aacute; như bệnh t&ocirc;m mắt đỏ, c&aacute; bong vẩy... L&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để c&oacute; một m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trong sạch? L&agrave;m thế n&agrave;o để t&ocirc;m c&aacute; kh&ocirc;ng bị chết?.... Đ&oacute; l&agrave; những c&acirc;u hỏi được người d&acirc;n đặt ra. v&agrave; c&acirc;u trả lời cho những c&acirc;u hỏi đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những vi&ecirc;n thuốc VICATO khử tr&ugrave;ng:</strong></p> <p class="MsoNormal">1. Th&agrave;nh phần<br /> T&ecirc;n gọi: Tricholoroisocyanuric acid<br /> 2. C&ocirc;ng dụng<br /> Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c vi sinh vật, diệt tảo, rong r&ecirc;u trong nước.<br /> Ph&ograve;ng chống bệnh tật cho gia s&uacute;c, gia cầm, c&aacute;, t&ocirc;m<br /> Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh. Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh<br /> Diệt trừ nấm mốc, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i thối nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n đồ d&ugrave;ng, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; c&aacute;c thiết bị y tế, chăn m&agrave;n, quần &aacute;o, nh&agrave; xưởng&hellip;<br /> Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường nơi gần bải r&aacute;c, v&ugrave;ng lũ lụt, thi&ecirc;n tai&hellip;<br /> Khử khuẩn nước sinh hoạt, khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường sinh hoạt (nh&agrave; ở, trường học,...) y tế, cộng đồng.<br /> L&agrave;m tăng &ocirc;xy trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi nồng độ pH của nước.<br /> Đ&oacute;ng g&oacute;i dạng vi&ecirc;n n&eacute;n, c&oacute; phản ứng sủi từ dưới l&ecirc;n đem lại hiệu quả xử l&yacute; cao. An to&agrave;n cho người sử dụng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.<br /> <strong>C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển vicato chuy&ecirc;n kinh doanh mặt h&agrave;ng</strong><br /> -&nbsp;VICATO Khử tr&ugrave;ng:&nbsp;sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch,ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.<br /> -&nbsp;Chlorine khử tr&ugrave;ng:&nbsp;sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch, ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.<br /> -&nbsp;TCCA khử tr&ugrave;ng:&nbsp;sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch, ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.<br /> <strong>Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ: MR. MẠNH.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;ĐT: 0979 647 943 &nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04. 2215568</p> <p class="MsoNormal">Email: manh<a target="_blank" href="mailto:truongchinhvicato@gmail.com"><span style="color: #16387c; text-decoration: none">vicato@gmail.com</span></a></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #333333">Web:&nbsp;<strong>vicato.com</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Mạnh
   - Địa chỉ: 463 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
   - Điện thoại: 0979 647 943 - Fax: 04. 221 55568
   - email: manhvicato@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...