VICATO THUỐC KHỬ TRÙNG&CHỮA BỆNH THUỶ SẢN

  • Thread starter vu van toan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vu van toan

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>&nbsp;CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N BU&Ocirc;N B&Aacute;N LẺ C&Aacute;C&nbsp;&nbsp;LOAI THU&Ocirc;C, HO&Aacute;&nbsp;&nbsp;CH&Acirc;T L&Agrave;M SẠCH M&Ocirc;I TRƯỜNG NƯỚC</div><p>&nbsp;&amp; C&Aacute;C LOẠI THUỐC CHỮA BỆNH CHO THUỶ SẢN</p><p>&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp;</span><font style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #525252">Vi Sinh xử l&yacute; đ&aacute;y ao cho hồ nu&ocirc;i thủy sản (dạng bột)</font></p><p><a title="Thuốc tỏi - VICATO Ti&ecirc;n đắc ph&ograve;ng bệnh thủy sản" style="text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: 700; color: #666666; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center" href="http://vicato.com/index.php/dpro/5/Thuoc-toi---VICATO-Tien-dac-phong-benh-thuy-san.html">Thuốc tỏi - VICATO Ti&ecirc;n đắc ph&ograve;ng bệnh thủy sản</a></p><p>&nbsp;<a title="Vi&ecirc;n sủi VICATO khử tr&ugrave;ng trong m&ocirc;i trường ao hồ nu&ocirc;i thủy sản" style="text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: 700; color: #666666; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center" href="http://vicato.com/index.php/dpro/19/Vien-sui-VICATO-khu-trung-trong-moi-truong-ao-ho-nuoi-thuy-san.html">Vi&ecirc;n sủi VICATO khử tr&ugrave;ng trong m&ocirc;i trường ao hồ nu&ocirc;i thủy sản</a></p><p>&nbsp;<a title="M&aacute;y đập nước tạo oxy thế hệ mới" style="text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: 700; color: #666666; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center" href="http://vicato.com/index.php/dpro/22/May-dap-nuoc-tao-oxy-the-he-moi.html">M&aacute;y đập nước tạo oxy thế hệ mới</a></p><p>&nbsp;HAỸ LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP VỚI T&Ocirc;I ĐỂ MUA SAN PHẨM</p><p>&nbsp;Sđt: 0989266184</p><p>&nbsp;Hoăc l&ecirc;n trang web xem sản phẩm nh&eacute;: <a href="http://agriviet.com/vicato.com">vicato.com</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vu van toan
- Địa chỉ: ha noi
- Điện thoại: 084 - Fax: 989266184
- email: tampham.idi@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH