• viên nuôi cá tôm không dịch bệnh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 11/3/12

  1. tuanvicato Guest

   <table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 100%"><font size="3"><font face="Times New Roman">Vicato khử tr&ugrave;ng l&agrave; sản phẩm chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thuỷ sản, hiệu quả khử tr&ugrave;ng đạt hơn 99%. Với c&ocirc;ng nghệ tinh chế đặc biệt sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đem lại hiệu quả khử tr&ugrave;ng cao hơn hẳn so với c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng loại kh&aacute;c. Những t&iacute;nh năng&nbsp;nổi bật của vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng vicato l&agrave;:<br /></font></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Khi ho&agrave; tan nguy&ecirc;n tử clo sinh ra c&oacute; khả năng ức chế hoạt động của vi khuẩn, vi r&uacute;t v&agrave; c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y bệnh kh&aacute;c gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; khoẻ mạnh, &iacute;t mắc bệnh hơn, đem lại hiệu quả cao trong ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh cho t&ocirc;m c&aacute;.<br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman">-&nbsp; Sản phẩm được b&agrave;o chế dưới dạng vi&ecirc;n sủi n&ecirc;n rất thuận tiện khi sử dụng, c&oacute; thể thả trực tiếp xuống hồ m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ra hiện tượng bụi độc như c&aacute;c sản phẩm khử tr&ugrave;ng dạng bột kh&aacute;c, do đ&oacute; vi&ecirc;n vicato kh&ocirc;ng g&acirc;y hại đến sức khoẻ của con người.<br /></font></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Với c&ocirc;ng nghệ tinh chế đặc biệt vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng vicato c&oacute; hiệu suất phản ứng rất mạnh v&agrave; triệt để từ dưới đ&aacute;y l&ecirc;n, tốc độ ho&agrave; tan&nbsp;nhanh v&agrave; ổn định, thời gian t&aacute;c dụng k&eacute;o d&agrave;i gi&uacute;p tiết kiệm ho&aacute; chất l&agrave;m giảm kinh ph&iacute; cho người sử dụng một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Hiệu quả khử tr&ugrave;ng cao v&agrave;&nbsp;chọn lọc n&ecirc;n kh&ocirc;ng g&acirc;y ra hiện tượng nhờn thuốc cũng như kh&ocirc;ng để lại hậu quả xấu với m&ocirc;i trường sau khi sử dụng, do vậy đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm an to&agrave;n v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.<br />&nbsp;<font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font></td></tr><tr><td style="width: 100%"><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật - Hướng dẫn sử dụng</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;v <strong>Trong trường hợp t&ocirc;m, c&aacute; mắc bệnh:</strong><strong><br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Liều lượng</em></strong>: 0,3-0,5g/m<sup>3</sup> nước<br /><strong><em>C&aacute;ch d&ugrave;ng</em></strong>: Thả đều vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng quanh hồ, d&ugrave;ng li&ecirc;n tục trong v&ograve;ng 02 ng&agrave;y, nếu b&ecirc;nh nặng d&ugrave;ng li&ecirc;n tiếp 03 ng&agrave;y<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v <strong>Trong trường hợp ph&ograve;ng bệnh cho t&ocirc;m, c&aacute;</strong>:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Liều lượng</em></strong>:0,2-0,3g/m<sup>3</sup> nước<br /><font face="Times New Roman"><strong><em>C&aacute;ch d&ugrave;ng</em></strong>: Thả vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng quanh hồ, khoảng 15-20 ng&agrave;y d&ugrave;ng một lần sẽ đem lại hiệu quả ph&ograve;ng bệnh rất tốt.<font size="3">&nbsp;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Times New Roman"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><br /></font><font face="Times New Roman"><em>Ngo&agrave;i ra sản phẩm n&agrave;y c&ograve;n d&ugrave;ng để khử tr&ugrave;ng c&aacute;c trường hợp kh&aacute;c như: &nbsp;Khử tr&ugrave;ng hồ nu&ocirc;i kh&ocirc;, khử tr&ugrave;ng trước khi nu&ocirc;i, khử tr&ugrave;ng c&aacute;c dụng cụ, bể ương..v.v&hellip;. Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><br /></font></td></tr></tbody></table><br />tuấn vicato 0982468363<br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tuanvicato
   - Địa chỉ: 691 trương định hà nội
   - Điện thoại: 0982468363 - Fax:
   - email: tuanvicato@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...