• vỏ xe nông nghiệp

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 13/11/11

  1. badxboy Guest

   <strong><em><font color="red"><font face="Verdana"><u>vỏ m&aacute;y c&agrave;y:</u></font></font></em></strong><br /> <font color="black"><font face="Verdana">vỏ n&ocirc;ng nghiệp cũ mới: vỏ m&aacute;y c&agrave;y, m&aacute;y k&eacute;o</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">+ chức năng từng loại gai:</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">- Gai m&oacute;c: Sử dụng cho v&ugrave;ng đất s&igrave;nh lầy, c&agrave;y,xới đất.</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">- Gai lực sỹ: Sử dụng cho v&ugrave;ng đất kh&ocirc;,c&agrave;y chảo ,ph&aacute; l&acirc;m, k&eacute;o Romooc.</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">- Gai Li&ecirc;n x&ocirc;:Sử dụng cho v&ugrave;ng đất kh&ocirc;,c&agrave;y chảo ,ph&aacute; l&acirc;m, k&eacute;o Romooc.</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">- Gai giảo: Sử dụng cho v&ugrave;ng đất s&igrave;nh lầy,xới đất.</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">- Gai 3 sọc: Sử dụng dẫn hướng tay l&aacute;i- đi thẳng.</font></font><br /> <font face="Verdana"><font color="black">- Gai tải: Sử dụng tr&ecirc;n đường sỏi,đ&aacute;.</font></font><br /> <strong><u><font color="red"><font face="Verdana"><font size="3">vỏ m&aacute;y c&agrave;y cũ:</font></font></font></u></strong><br /> <a class="highslide" href="http://nf6.upanh.com/b2.s13.d2/d31793241e430c2e6d6956436b731227_37623686.dsc09923.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_13" src="http://nf6.upanh.com/b2.s13.d2/d31793241e430c2e6d6956436b731227_37623686.dsc09923.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf2.upanh.com/b5.s18.d1/e7dc985560080acfc93e028a3bfb60a6_37623692.dsc09921.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_14" src="http://nf2.upanh.com/b5.s18.d1/e7dc985560080acfc93e028a3bfb60a6_37623692.dsc09921.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf4.upanh.com/b3.s18.d1/ad3cd8ff70c329c1b37056b3408376d9_37623694.dsc09926.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_15" src="http://nf4.upanh.com/b3.s18.d1/ad3cd8ff70c329c1b37056b3408376d9_37623694.dsc09926.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf0.upanh.com/b1.s9.d2/750bd1a8292eea0a5806600979cba641_37623730.dsc09927.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_16" src="http://nf0.upanh.com/b1.s9.d2/750bd1a8292eea0a5806600979cba641_37623730.dsc09927.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf9.upanh.com/b3.s9.d3/d5fc28d45ba87124c069f52e7f2522de_37623759.dsc09928.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_17" src="http://nf9.upanh.com/b3.s9.d3/d5fc28d45ba87124c069f52e7f2522de_37623759.dsc09928.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf8.upanh.com/b1.s9.d2/4271a3f31ed9b919c116a1f2a1df847c_37849628.dscf0137.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_18" src="http://nf8.upanh.com/b1.s9.d2/4271a3f31ed9b919c116a1f2a1df847c_37849628.dscf0137.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf8.upanh.com/b5.s4.d3/a76d8833a88811804117de7952d23b08_37849688.dscf0138.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_19" src="http://nf8.upanh.com/b5.s4.d3/a76d8833a88811804117de7952d23b08_37849688.dscf0138.jpg" /></a><br /> <strong><font color="black"><font face="Verdana"><font size="3"><font color="red"><u>vỏ xe m&aacute;y c&agrave;y mới</u>:</font> </font></font></font></strong><font face="Calibri"><font size="3">(việt nam)</font></font><font color="blue"><font face="Verdana">(ấn độ)</font></font><br /> <a class="highslide" href="http://nf6.upanh.com/b1.s9.d4/221639ac387bc16044d22eed4c3da5cc_37623576.t3.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_20" src="http://nf6.upanh.com/b1.s9.d4/221639ac387bc16044d22eed4c3da5cc_37623576.t3.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf2.upanh.com/b1.s2.d4/c08fac8d6413a15310cab66e9f71f419_37623592.t22.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_21" src="http://nf2.upanh.com/b1.s2.d4/c08fac8d6413a15310cab66e9f71f419_37623592.t22.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf0.upanh.com/b6.s10.d2/8048461d68611513a3585c5a136e9d37_37623590.t14.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_22" src="http://nf0.upanh.com/b6.s10.d2/8048461d68611513a3585c5a136e9d37_37623590.t14.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf4.upanh.com/b6.s6.d2/d8fee6ce89e01f08ce4a802ec7266477_37623594.t23.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_23" src="http://nf4.upanh.com/b6.s6.d2/d8fee6ce89e01f08ce4a802ec7266477_37623594.t23.jpg" /></a><a class="highslide" href="http://nf6.upanh.com/b3.s15.d2/8beab686485eafcaa35356d2feb3cb65_37623596.t28.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_24" src="http://nf6.upanh.com/b3.s15.d2/8beab686485eafcaa35356d2feb3cb65_37623596.t28.jpg" /></a><br /> <font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=161%3A400-12&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">4.00 - 12</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=163%3A400-16&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">4.00 - 16</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=165%3A500-12&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">5.00 - 12</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=167%3A500-14&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">5.00 - 14</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=162%3A500-15&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">5.00 - 15</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=164%3A550-16&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">5.50 - 16</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166%3A600-12&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">6.00 - 12</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=168%3A600-14&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">6.00 - 14</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=155%3A650-16&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">6.50 - 16</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=143%3A700-12&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">7.00 - 12</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=152%3A700-14&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">7.00 - 14</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=128%3A750-16&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">7.50 - 16</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=170%3A750-20&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">7.50 - 20</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=153%3A800-18&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">8.00 - 18</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=138%3A830-22&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">8.30 - 22</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=141%3A830-24&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">8.30 - 24</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=129%3A900-16&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">9.00 &ndash; 16</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=139%3A900-20&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">9.00 - 20</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=130%3A950-22&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">9.50 - 22</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=131%3A950-24&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">9.50 - 24</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=132%3A1100-20&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">11.00 - 20</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=140%3A1120-24&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">11.20 - 24</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=137%3A1200-20&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">12.00 - 20</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=136%3A1200-28&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">12.00 - 28</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133%3A1240-24&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">12.40 - 24</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=154%3A1240-36&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">12.40 - 36</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=134%3A1490-24&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">14.90 - 24</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=135%3A1490-26&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">14.90 - 26</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=156%3A1490-28&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">14.90 - 28</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=157%3A1490-32&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">14.90 - 32</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=160%3A1550-38&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">15.50 - 38</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=159%3A1690-24&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">16.90 - 24</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=158%3A1690-26&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">16.90 - 26</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=147%3A1690-30&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">16.90 - 30</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=148%3A1690-34&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">16.90 - 34</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=149%3A1690-36&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">16.90 - 36</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=150%3A1690-38&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">16.90 - 38</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=144%3A1840-30&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">18.30 - 30</font></font></strong></a>, <a target="_blank" href="http://tires.namhoamai.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=151%3A2310-30&amp;catid=43&amp;Itemid=322&amp;lang=vi"><strong><font color="windowtext"><font face="Arial">23.10 - 30</font></font></strong></a></font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: cơ sở vỏ xe máy cày, vỏ xe máy kéo, vỏ xe cơ giới HOÀN THÀNH
   - Địa chỉ: 52/2c,quốc lộ 1a,p.tân thới nhất, q.12,tp.hcm
   - Điện thoại: 08.38833105 - Fax: 08.38833105
   - email: hoanthanh@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. badxboy

   badxboy Guest

   chung tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua wa internet. sẽ có gia tốt liên hệ để biết thêm thông tin v62 khuyến mãiB)
    
  3. badxboy

   badxboy Guest

   Khuyến mãi HOT

   Khi đến với cơ sở vỏ xe hoàn thành các bạn sẽ được giảm 5% đối với vỏ cũ và giá vỏ mới sẽ được khuyến mãi 2%
   chương trình từ 5/12/2011 --- 5/1/2012
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...