• Bán Vựa hải sản Hồng xuân

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 29/11/12

  1. <p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #ff00ff; font-size: large"><strong>ĐẠI L&Yacute; HẢI SẢN HỒNG XU&Acirc;N XIN K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #0000ff"><em><span style="text-decoration: underline">HIỆN NAY ĐẠI L&Yacute; CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N BU&Ocirc;N B&Aacute;N LẺ T&Ocirc;M S&Uacute; BIỂN Đ&Ocirc;NG LẠNH ( H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG CAO)</span></em></span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><strong><span style="font-size: medium"><em><span style="text-decoration: underline"><br /></span></em></span><span style="font-size: large; color: #0000ff"><em><span style="text-decoration: underline">PHỤC VỤ NH&Agrave; H&Agrave;NG- KH&Aacute;CH SẠN - Đ&Aacute;M CƯỚI &nbsp;- NHU CẦU C&Aacute; NH&Acirc;N ,</span></em><em><span style="text-decoration: underline">GIA</span></em><em><span style="text-decoration: underline">Đ&Igrave;NH&nbsp;</span></em></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="color: #3366ff"><strong><span style="font-size: medium">T&Ocirc;M S&Uacute; SỐNG ĐƯỢC B&Ecirc;N M&Igrave;NH D&Igrave;M NƯỚC LẠNH V&Agrave; CẤP Đ&Ocirc;NG N&Ecirc;N H&Agrave;NG ĐẢM BẢO TƯƠI NGON , CHẾ BIẾN KH&Ocirc;NG BỊ ĐEN ĐẦU&nbsp;</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="color: #ff00ff; font-size: large"><strong><span style="font-size: x-large">GI&Aacute; CẢ LẠI PHẢI CHĂNG - PHỤC VỤ MIỄN PH&Iacute; TẬN NH&Agrave;</span>&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #ff00ff; font-size: large">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>T&Ocirc;M S&Uacute; C&Oacute; NHIỀU LOẠI :&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 8 CON /KG</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 10 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 12 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 15 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 20 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 25 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 30 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 35 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI : 40 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI 45 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium"><strong>LOẠI 50 CON /KG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #0000ff; font-size: medium"><strong>QU&Yacute; KH&Aacute;C H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MUA H&Agrave;NG</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="color: #0000ff; font-size: medium"><strong>QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU LẤY L&Agrave;M Đ&Aacute;M CƯỚI TH&Igrave; H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ SỚM ĐỂ ĐẶT H&Agrave;NG V&Agrave; THỬ H&Agrave;NG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="color: #000000; font-size: large"><strong>ĐT : 0932332863 - 0968163024 - 0466713743</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="color: #000000; font-size: large"><strong>ĐỊA CHỈ: KHU T&Aacute;I ĐỊNH CƯ - PH&Uacute; DIỄN - TỪ LI&Ecirc;M - H&Agrave; NỘI&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #000000; font-size: large">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
   - Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
   - Điện thoại: 0932332863 - Fax: 0968163024
   - email: haisanhongxuan@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. <p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #ff00ff">ĐẠI L&Yacute; HẢI SẢN HỒNG XU&Acirc;N&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #0000ff">chuy&ecirc;n b&aacute;n bu&ocirc;n b&aacute;n lẻ &nbsp;bạch tuộc tươi - sống c&aacute;c loại&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large">qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu lấy h&agrave;ng h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay để được tư vấn mua h&agrave;ng một c&aacute;ch tốt nhất&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #ff00ff">ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI BẠCH TUỘC TƯƠI- SỐNG&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large">&nbsp;Hiện nay nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng tại h&agrave; nội cũng như c&aacute;c tĩnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước đang rất ưa chuộng c&aacute;c m&oacute;n ăn được chế biến từ bạch tuộc. Vậy c&ograve;n chần chừ g&igrave; nữa c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng -kh&aacute;ch sạn h&atilde;y nhanh tay, đưa m&oacute;n bạch tuộc v&agrave;o thực đơn nh&agrave; h&agrave;ng m&igrave;nh cho thực đơn th&ecirc;m phong ph&uacute;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #0000ff">ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI BẠCH TUỘC TƯƠI- SỐNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; ỔN ĐỊNH VẬY C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG KH&Aacute;CH SẠN C&Oacute; NHU CẦU LẤY NHIỀU H&Atilde;Y LI&Ecirc;N &nbsp;LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ VẬN CHUYỂN MIỄN PH&Iacute; TẬN NH&Agrave;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large">v&agrave; c&aacute;c chị em nội trợ nữa ,h&atilde;y thử thay đổi c&aacute;c m&oacute;n ăn hằng ng&agrave;y bằng c&aacute;c m&oacute;n được chế biến từ bạch tuộc v&agrave;o những ng&agrave;y cuối tuần ,hoặc c&oacute; việc .c&aacute;c chị kh&ocirc;ng phải vất v&atilde; đi đ&acirc;u hết h&atilde;y nhấc m&aacute;y alo ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ phục vụ miễn ph&iacute; tận nh&agrave;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #0000ff">LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;: chị xu&acirc;n&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #0000ff">0932332863-0968163024</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #0000ff">địa chỉ : khu t&aacute;i định cư - ph&uacute; diễn - từ li&ecirc;m - h&agrave; nội&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #0000ff">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
   - Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
   - Điện thoại: 0932332863 - Fax: 0968163024
   - email: haisanhongxuan@gmail.com
    
  3. <p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large; color: #ff00ff"><strong>ĐẠI L&Yacute; HẢI SẢN HỒNG XU&Acirc;N &nbsp;CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N BU&Ocirc;N B&Aacute;N LẺ C&Aacute; THU TƯƠI NGUY&Ecirc;N CON V&Agrave; CẮT L&Aacute;T&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: large; color: #0000ff"><strong>DO NHU CẦU CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG NG&Agrave;Y C&Agrave;NG NHIỀU , N&Ecirc;N ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG H&Agrave; NỘI C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG CỦA C&Aacute; THU .GI&Aacute; H&Agrave;NG HỢP L&Yacute; ,NGUỒN H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH ,NH&Acirc;N VI&Ecirc;N PHỤC VỤ TẬN NH&Agrave;&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong>HIỆN ĐẠI L&Yacute; ĐANG CUNG CẤP HAI LOẠI :</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong><br />LOẠI 1: TỪ 2-4 KG/ CON&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong>LOẠI 2:TỪ 5 KG/CON TRỞ L&Ecirc;N &nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff">&nbsp;C&aacute; thu d&ugrave;ng để chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn d&ugrave;ng ăn cơm trong c&aacute;c kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bia hơi, đặc biệt đối với bữa ăn gia đ&igrave;nh c&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị về mặt dinh dương, hữu &iacute;ch cho sự ph&aacute;t triển IQ của b&eacute;.</span><br /><span style="color: #0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu th&igrave; gọi điện đặt h&agrave;ng, đại l&yacute; sẽ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n chuyển h&agrave;ng đến tận nơi.&nbsp;</span><br /></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;LI&Ecirc;N HỆ :GẶP CHỊ XU&Acirc;N&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong><br />ĐT ;0932.332.863- 0968.163.024</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong><br />ĐỊA CHỈ : KHU T&Aacute;I ĐỊNH CƯ - PH&Uacute; DIỄN - TỪ LI&Ecirc;M - H&Agrave; NỘI&nbsp;</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
   - Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
   - Điện thoại: 0932332863 - Fax: 0968163024
   - email: haisanhongxuan@gmail.com
    
  4. <p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>HẢI SẢN HỒNG XU&Acirc;N&nbsp;</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>&nbsp;CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N BU&Ocirc;N B&Aacute;N LẺ MỰC TRỨNG PHAN THIẾT&nbsp;</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br />PHỤC VỤ CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG KH&Aacute;CH SẠN - NHU CẦU C&Aacute; NH&Acirc;N , GIA Đ&Igrave;NH&nbsp;</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>&nbsp;</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>M&igrave;nh b&aacute;n Mực trứng Phan Thiết h&agrave;ng chuẩn, đảm bảo tr&ograve;n m&igrave;nh, đầy trứng. Nh&agrave; m&igrave;nh c&oacute; nguồn h&agrave;ng từ Phan Thiết gửi h&agrave;ng trực tiếp ra H&agrave; Nội. M&igrave;nh b&aacute;n chỉ b&aacute;n loại 1A (9-12cm)</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>&nbsp;</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>&nbsp;C&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ở ngoại tỉnh lấy h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh để thỏa thuận v&agrave; đặt h&agrave;ng, m&igrave;nh chuyển h&agrave;ng tận nơi</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>&nbsp;</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br />địa chỉ li&ecirc;n hệ: Khu t&aacute;i định cư Ph&uacute; Diễn, Từ Li&ecirc;m H&agrave; Nội</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br /></em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br />Wetsize: haisanhongxuan.com</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br />Emai: lehongxuanxuan@gmail.com</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br />SĐT:0932332863 - 0968163024 ( chị xu&acirc;n )</em></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em><br />địa chỉ : khu t&aacute;i định cư - ph&uacute; diễn - từ li&ecirc;m - h&agrave; nội&nbsp;</em></span></p><div><span style="font-size: x-large"><em><br /></em></span></div><span style="color: #252525; font-family: arial; font-size: x-large" />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
   - Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
   - Điện thoại: 0932332863 - Fax: 0968163024
   - email: haisanhongxuan@gmail.com
    
  5. <p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-size: x-large; color: #ff0000"><strong>ĐẠI L&Yacute; HẢI SẢN HỒNG XU&Acirc;N XIN K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large"><strong>CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M ĐẾN SẢN PHẨM CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large; color: #0000ff"><strong>HIỆN NAY NHU CẦU ĂN UỐNG NG&Agrave;Y C&Agrave;NG TĂNG CAO . ĐẶC BIỆT L&Agrave; HẢI SẢN .CH&Iacute;NH V&Igrave; VẬY ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG H&Agrave; NỘI M&Oacute;N NGHẸ XANH .PHỤC VỤ SỐNG TẬN NH&Agrave; CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large"><strong>GHẸ XANH CHẾ BIẾN ĐƯỢC RẤT NHIỀU M&Oacute;N : NHƯ NƯỚNG , HẤP , NẤU CH&Aacute;O .NẤU B&Uacute;N MIẾN .NẤU CANH CẢI ....</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large; color: #0000ff"><strong>C&Aacute;C CHỊ EM PHỤ NỮ MUỐN CẢI THIỆN M&Oacute;N ĂN TRONG GIA Đ&Igrave;NH C&Ograve;N CHẦN TRỪ G&Igrave; NỮA H&Atilde;Y NHẤC M&Aacute;Y ALO NGAY ĐỂ ĐẶT H&Agrave;NG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large; color: #000000"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; ĐỘ NGŨ NHẬN VI&Ecirc;N CHỞ H&Agrave;NG TẬN NƠI,C&Aacute;C CHỊ C&Aacute;C MẸ KH&Ocirc;NG CẦN PHẢI ĐI Đ&Acirc;U XA .KH&Ocirc;NG MẤT NHIỀU THỜI GIAN M&Agrave; VẪN ĐƯỢC H&Agrave;NG NGON ĐẢM BẢO TƯƠI SỐNG&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large; color: #0000ff"><strong>QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐẺ ĐƯỢC TƯ VẤN MUA H&Agrave;NG MỘT C&Aacute;CH HỢP L&Yacute;&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large"><strong>LI&Ecirc;N HỆ NGAY : GẶP CHỊ XU&Acirc;N&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large"><strong>ĐT : 0932.332.863 - 0968.163.024</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-size: x-large"><strong>ĐỊA CHỈ : KHU T&Aacute;I ĐỊNH CƯ - PH&Uacute; DIỄN - TỪ LI&Ecirc;M - H&Agrave; NỘI&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
   - Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
   - Điện thoại: 0932332863 - Fax: 0968163024
   - email: haisanhongxuan@gmail.com
    
  6. <p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">ĐẠI L&Yacute; HỒNG XU&Acirc;N&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH !CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M ĐẾN MẶT H&Agrave;NG RĂNG MỰC CỦA ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">&nbsp;RĂNG MỰC CHẾ BIẾN ĐƯỢC RẤT NHIỀU M&Oacute;N V&Agrave; ĐANG ĐƯỢC QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG TẠI H&Agrave; NỘI CŨNG NHƯ C&Aacute;C TĨNH TH&Agrave;NH MIỀN BẮC CH&Uacute; &Yacute;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">RĂNG MỰC C&Oacute; 2 LOẠI :</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">LOẠI TO :</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">LOẠI B&Eacute; :</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MUA H&Agrave;NG&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">LI&Ecirc;N HỆ : CHỊ XU&Acirc;N&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large">0932332863 - 0968163024</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; color: #252525; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: center"><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
   - Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
   - Điện thoại: 0932332863 - Fax: 0968163024
   - email: haisanhongxuan@gmail.com
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...