Xe Lu

  • Thread starter thietbilamsachvn
  • Ngày gửi
T

thietbilamsachvn

Guest
#1


1. Thông số kỹ thuật cơ bản<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1 sizcache="1" sizset="17"><TBODY sizcache="1" sizset="17"><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="17"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="17">
Thông số kỹ thuật
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="18">
Đơn vị
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="19">
XG6142M
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="20"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="20">
Kích thước bao (DxWxH)​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="21">
Mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="22">
6.025 x 2.375 x 3.170​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" sizcache="1" sizset="23"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 12.75pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="23">
Trọng lượng tĩnh
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 12.75pt" width=108 sizcache="1" sizset="24">
Kg
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 12.75pt" width=300 sizcache="1" sizset="25">
14.000
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 19.5pt" sizcache="1" sizset="26"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 19.5pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="26">
Tải trọng khi rung
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 19.5pt" width=108 sizcache="1" sizset="27">
Kg
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 19.5pt" width=300 sizcache="1" sizset="28">
28.000
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="29"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 127.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=169 rowSpan=3 sizcache="1" sizset="29">Trống lu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="30"> Đường kính
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="31">
mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="32">
1.550​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="33"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="33"> Bề rộng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="34">
mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="35">
2.130​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="36"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="36"> Áp lực trống lu lên nền
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="37">
N/cm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="38">
322​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="39"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 127.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=169 rowSpan=3 sizcache="1" sizset="39">Tốc độ di chuyển
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="40">
Số 1​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="41">
Km/h​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="42">
2,5​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="43"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="43">
Số 2​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="44">
Km/h​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="45">
4,8​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="46"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="46">
Số 3​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="47">
Km/h​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="48">
9,8​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" sizcache="1" sizset="49"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 15pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="49">Tần số rung
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 15pt" width=108 sizcache="1" sizset="50">
Hz​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 15pt" width=300 sizcache="1" sizset="51">
30​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="52"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="52">
Biên độ rung​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="53">
Mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="54">
1,7/0,82​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="55"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="55">
Lực rung ly tâm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="56">
KN​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="57">
270/135​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="58"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="58">
Khoảng sáng gầm xe​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="59">
Mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="60">
372​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="61"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="61">
Bán kính quay​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="62">
Mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="63">
6.500​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in" sizcache="1" sizset="64"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="64">
Khả năng vượt dốc​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="65">
%​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="66">
30​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="67"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 127.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 0.2in" width=169 rowSpan=3 sizcache="1" sizset="67">
Động cơ​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="68">
Loại động cơ
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="69">
YC6108G ( 6 Xi lanh)
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 0.2in; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="70"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=143 sizcache="1" sizset="70">
Tốc độ​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=108 sizcache="1" sizset="71">Vòng/phút
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; HEIGHT: 0.2in" width=300 sizcache="1" sizset="72">
2.100​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 11.25pt; page-break-inside: avoid" sizcache="1" sizset="73"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 107.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt" width=143 sizcache="1" sizset="73">
Công suất​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt" width=108 sizcache="1" sizset="74">
Kw​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt" width=300 sizcache="1" sizset="75">
110​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" sizcache="1" sizset="76"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="76">
Quy cách lốp
Hộp số​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" width=108 sizcache="1" sizset="78">
mm​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" width=300 sizcache="1" sizset="79">
23.1 - 26​
Hộp số thủy lực, 3 cấp tốc độ
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 37.5pt" sizcache="1" sizset="81"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 37.5pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="81">
Hệ thống lái
Ca bin​

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 37.5pt" width=108>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 37.5pt" width=300 sizcache="1" sizset="83">
Trợ lực thủy lực
Cách âm, có quạt gió​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.05pt" sizcache="1" sizset="85"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.05pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="85">
Mức tiêu hao nhiên liệu​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.05pt" width=108 sizcache="1" sizset="86">
l/h​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.05pt" width=300 sizcache="1" sizset="87">
6,2 lít​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" sizcache="1" sizset="88"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 3pt double; WIDTH: 234.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt" width=312 colSpan=2 sizcache="1" sizset="88">
Giá bán ( đã bao gồm thuế VAT )​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 80.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt" width=108 sizcache="1" sizset="89">
VND​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 224.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt" width=300 sizcache="1" sizset="90">
670.000.000​
</TD></TR></TBODY></TABLE>
2. Giá bán (đã bao gồm thuế VAT)
Bằng số: 670.000.000 VND
Bằng chữ: Sáu trăm báy mươi triệu đồng chẵn.
3. Thanh toán:
-Thanh toán một lần toàn bộ giá trị trước khi nhận máy.
-Thanh toán bằng Việt Nam Đồng.
-Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
4. Thời gian và địa điểm giao hàng.
-Hàng được giao ngay khi bên mua hoàn thành thủ tục thanh toán.
5. Thử tải, nghiệm thu và bảo hành.
-Việc chạy thử không tải, có tải sẽ được bên mua thực hiện dưới sự giám sát của bên bán.
-Trường hợp thiết bị giao không đúng theo các yêu cầu trong hợp đồng bên mua có quyền không nhận thiết bị. Thời gian chờ thay đổi sẽ được xem như thời gian bên bán giao hàng chậm.
-Bảo hành: thiết bị được bảo hành 1 năm hoặc 1.500h, tùy theo điều kiện nào tới trước. Công việc bảo hành sẽ do THIEN HA XANH và các chuyên gia của hãng XGMA đảm nhận.
Trong thời gian bảo hành, thiết bị sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí tại công trường của bên mua
Thực hiện việc thăm máy của bên mua ít nhất 3 lần trong thời gian bảo hành( kể cả trường thiết bị không xảy ra sự cố)
Vui lòng clik vào đây để biết địa điểm công ty
CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ XANH
ĐC: Số 78/7 đường số 3, P. Trường Thọ,Q. Thủ Đức, TP HCM
ĐT: 08 667 22 999 Fax: 08 6282 4656
Số tài khoản:0381003012025
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN Thủ Đức- PGD Bình Thọ
Website: http://thietbilamsach.vn - http://vattucongnghiep.net


 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH