Resource icon

Phương pháp bảo quản tinh trùng cá Basa và Cá Tra 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Với phương pháp bảo quản ngắn ngày tinh trùng trong bốn dung dịch cố định với
điều kiện không bổ sung chất kháng sinh và oxygen, kết quả cho thấy tinh trùng sống được 04 ngày khi bảo quản trong dung dịch Tris và CF-HBSS ở nhiệt độ 4-10
C. Dung dịch cố định cho kết quả bảo quản tinh trùng tốt nhất là Tris (56,1-89,1% tỉ lệ thụ tinh của cá tra và 42,6-78,8% tỉ lệ thụ tinh của cá basa) gần như tương đương với tinh trùng tươi (86,0-91,2% tỉ lệ thụ tinh của cá tra và 76,2-91,6% tỉ lệ thụ tinh của cá basa). Kế đến là dung dịch CF-HBSS (ở cá tra 14,1-89,0% tỉ lệ nở) và dung dịch NaCl 0,9% (ở cá basa 51,2-84,8% tỉ lệ nở). Hai dung dịch còn lại cho kết quả kém nhất. Thí nghiệm này cho thấy áp suất thẩm thấu có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng kém. Với dung dịch cố định HBSS, do áp suất thẩm thấu thấp (286 mOsmol/Kg) so với tinh trùng đòi hỏi (300 mOsmol/Kg) cho nên thí nghiệm về tinh trùng bảo quản trong dung dịch cố định HBSS kém nhất. Vì vậy, chất lượng tinh trùng thay đổi theo thời gian bảo quản và dung dịch cố định. Để chất lượng tinh trùng bảo quản tương đương với tinh trùng tươi thì việc bảo quản chỉ trong vòng hai ngày thôi.
Như vậy, trong thực tế sản xuất có thể vận chuyển tinh trùng từ vùng này sang vùng khác, nơi này sang nơi khác mà không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng trong khoảng thời gian 2 ngày với dung dịch cố định Tris và NaCl 0,9%.


Back
Top