Resource icon

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGap trên Rau BNN

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
"sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP trên rau". Tài liệu này Vừa đơn giản, dễ hiểu lại mang tính thực tiễn cao và phù hợp với nông dân. "Sổ tay" này được thực hiện trong chương trình "dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm" của

'Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn" hợp tác với "Cơ quan phát triển quốc tế Canada"
  • Like
Reactions: Trung Thổ Địa


Back
Top