vịt trời

  1. X

    Nuôi vịt trời

    Vịt trời có nhiều giống, và cũng được nhiều nơi nuôi. Có nơi nuôi giống này, có nơi nuôi giống khác. Đầu ra thì tùy nơi...... ... Ở đây tôi muốn nói vịt trời hình trên. Hai hình này là 1 giống Vịt trời này trước đây đã được nhiều người. Nuôi sinh trưởng thì dể như vịt nhà . Còn sinh sản thì...
Top