6BA - 6-Benzylaminopurine

#1
<div>
6-Benzylaminopurine (6-BA)
</div><div><br /></div><div><br /></div><div>K&iacute;ch th&iacute;ch RNA men carboxylase RuDP-, NADP-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, protein tổng hợp. Phương thức h&agrave;nh động tổng hợp cytokinin, &iacute;t translocated. Được sử dụng để k&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute;c t&aacute;c dụng sau: ph&acirc;n chia tế b&agrave;o; b&ecirc;n chồi xuất hiện (t&aacute;o, l&ecirc;, cam); shoot h&igrave;nh th&agrave;nh đ&aacute;y (hoa hồng, hoa lan), hoa (giống anh thảo, xương rồng), bộ tr&aacute;i c&acirc;y (nho, cam, dưa hấu), nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra hiện tượng rụng l&aacute; của fruitlets trẻ, dẫn đến tăng k&iacute;ch thước quả, k&iacute;ch th&iacute;ch h&igrave;nh th&agrave;nh chồi hoa v&agrave; mang thường xuy&ecirc;n trong c&aacute;c loại c&acirc;y ăn quả. Ức chế qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a của c&acirc;y l&uacute;a. N&acirc;ng cao khả năng ph&aacute; vỡ chồi b&ecirc;n v&agrave; tăng trưởng chồi b&ecirc;n, dẫn đến c&acirc;y th&ocirc;ng trắng đầy đủ hơn. Cũng g&acirc;y ra thống nhất việc đ&oacute;ng v&agrave; sản xuất giống tăng trong rau bina. Được &aacute;p dụng bởi ứng dụng tr&ecirc;n l&aacute;, ng&acirc;m, hoặc vẽ tranh. Khả năng hạn chế của n&oacute; để dời chổ được d&ugrave;ng để hạn chế hiệu ứng cho phần mục ti&ecirc;u của nh&agrave; m&aacute;y, bằng c&aacute;ch ứng dụng địa phương. Ứng dụng tại 30 g / c&acirc;y t&aacute;o.</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Quan t&acirc;m đến SP vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ms Vinh 0939 888 648</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>
Đặc điểm kỹ thuật :</div><div>
</div><div>Đặc điểm:<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;m&agrave;u trắng dạng bột</div><div>6-Benzylaminopurine (6-BA)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90% min.</div><div>Mp<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;230-233 &deg; C</div><div>Residues after ignition<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,1% tối đa.</div><div>Residues after ignition<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,5% tối đa.</div><div><br /></div><div>Quan t&acirc;m đến SP vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ hoadat_company@yahoo.com</div><div><br /></div><div><br /></div><div>
</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thi Xuân Vinh
- Địa chỉ: TP HCm
- Điện thoại: 0939 888 648 - Fax:
- email: xuanvinhchemic@gmail.com