a. cân bàn điện tử YHT6 mức cân 40kg - 60kg -100kg - 150kg - 200kg

  • Thread starter cantanphat
  • Ngày gửi
C

cantanphat

Guest
#1
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: red">HOTLINE: 0977. 912. 885 </span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 576px; padding: 0cm"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #3b3b3b">Tư vấn lựa chọn c&acirc;n b&agrave;n điện tử 60kg</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #3b3b3b">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14.5pt; line-height: 150%">C&ocirc;ng Ty CP Thiết Bị Đo Lường T&acirc;n Ph&aacute;t. Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;n điện tử b&agrave;n phục vụ cho nhu cầu sản xuất c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp. C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu sản phẩm <strong>c&acirc;n điện tử b&agrave;n</strong> A15.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt"><a href="http://cantanphat.com/"><span style="color: #e601ce">C&acirc;n Điện Tử A15</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>( h&atilde;ng sản xuất TAIWAN ).</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">1 TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT.</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&acirc;n b&agrave;n điện tử 30kg A15 (30kg x 0.01kg</strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&acirc;n b&agrave;n điện tử 60kg A15 (60kg x 0.01kg)<span style="color: blue"><br /> </span>C&acirc;n b&agrave;n điện tử 100kg A15<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;(100kg x 0.01kg)<span style="color: blue"><br /> </span>C&acirc;n b&agrave;n điện tử 150kg A15<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;(150kg x 0.02kg)</strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&acirc;n b&agrave;n 200kg A15<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;(200kgx0.02kg)<span style="color: blue"><br /> </span>C&acirc;n b&agrave;n điện tử 300kg A15 (300kg x 0.02kg)<span style="color: blue"><br /> </span>C&acirc;n b&agrave;n điện tử 500kg A15 (500kg x 0.05kg)</strong><span style="color: blue">&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&acirc;n điện tử&nbsp; 600kg A15 ( 600KGX .50g)</strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&acirc;n b&agrave;n 800kg </strong><strong><span style="font-size: 14pt">A15 (800kg x 50g)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">2&nbsp;T&Iacute;NH NĂNG CỦA c&acirc;n điện tử A15</span></strong><span style="font-size: 14pt">:<br /> - Ch&iacute;nh x&aacute;c cao ( độ ph&acirc;n giải b&ecirc;n trong: 1/10,000) .&nbsp;<br /> - M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LED Số Đỏ dễ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;đọc hiển thị tr&ecirc;n đầu c&acirc;n <br /> - Chức năng tự kiểm tra pin.&nbsp;<br /> - S&agrave;n c&acirc;n được thiết kề vững chắc cho nhiều lĩnh vực.&nbsp;<br /> - Đơn vị của c&acirc;n Kg/ g/ Lb<br /> - M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị bằng trục đứng c&oacute; thể xoay 360 độ.<br /> <br /> <strong>3. C&Aacute;C T&Iacute;NH NĂNG TỔNG QU&Aacute;T&nbsp;</strong>:</span><span style="font-size: 14pt; color: #1e90ff">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt"><br /> </span><span style="font-size: 14pt">- Thiết bị đạt độ ch&iacute;nh x&aacute;c cấp III theo ti&ecirc;u chuẩn OIML.&nbsp;<br /> - Độ ph&acirc;n giải nội cao, tốc độ xử l&yacute; nhanh.<br /> - Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của m&ocirc;i trường v&agrave;o mặt c&acirc;n b&agrave;n<br /> - Người sử dụng c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c nhau Kg, g, trừ b&igrave;, theo nhu cầu ri&ecirc;ng.&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">- T&iacute;nh gi&aacute; sản phẩm.<br /> </span><span style="font-size: 14pt">- Thiết kế theo kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp .&nbsp;<br /> <br /> <strong>4. C&Aacute;C CHỨC NĂNG &amp; CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG:</strong>&nbsp;<br /> - Chức năng: c&acirc;n, trừ b&igrave; v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o chế độ trừ b&igrave; hiện h&agrave;nh.&nbsp;<br /> - Chế độ th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh trạng ổn định của c&acirc;n.&nbsp;<br /> - C&acirc;n c&oacute; chức năng b&aacute;o hiệu gần hết Pin.&nbsp;<br /> - Chế độ tắt c&acirc;n tự động (Automatic shut-off) gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng Pin.&nbsp;<br /> - Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell).&nbsp;<br /> - Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz / Pin sạc (80 giờ).<br /> - K&iacute;ch thước đĩa c&acirc;n :(300 x 400), (400 x 500), ( 450 x 600), (500 x 600)mm v&agrave; (600 x 800) mm ( B&agrave;n<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;c&acirc;n bằng inox hoặc t&ocirc;n nh&aacute;m).</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14.5pt; line-height: 150%">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: red">GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI MIỄN PH&Iacute;</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: red"></span></strong></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">UY T&Iacute;N &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash;&nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH</span></em></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M TỚI SẢN PHẨM CỦA CH&Ugrave;NG T&Ocirc;I</span></em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">MỌI TH&Ocirc;NG XIN XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;C&Ocirc;NG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG T&Acirc;N PH&Aacute;T</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Số nh&agrave; 48 &ndash; Khu 734 Binh Đo&agrave;n 12 &ndash; Đường Nguyễn Kho&aacute;i - P. Lĩnh Nam &ndash; Q. Ho&agrave;ng Mai &ndash; H&agrave; Nội.</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">( Gần đầu cầu Thanh Tr&igrave;)</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Gmail: </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: normal"><a href="mailto:cantanphat@gmail.com">cantanphat@gmail.com</a></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></em></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><a href="http://cantanphat.com/Can-dien-tu-300kg_c_410__902.html">www: cantanphat.com</a></span></em></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 25pt; font-family: Arial; color: red">tel: 0934 363 989 &ndash; 0466 837 831&nbsp;</span></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thành trung
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 0977912885 - Fax:
- email: cantanphat@gmail.com
 

Top