Ai bảo nuôi chó công nghiệp không có lãi ?

  • Thread starter 0918025205
  • Ngày gửi
Tôi nghĩ tính toán như thế này còn thiếu nhiều và không thể cứ nhân lên với số lượng chó nuôi là ra số lãi :
- Chưa tính khấu hao chuồng trại
- Chưa tính hệ số rủi ro cho việc bệnh, chết, chậm lớn
- Chưa tính nhân công, giá nhiên liệu đun nấu...
- Chưa tính việc giá thức ăn tăng khi nuôi nhiều
khá đúng đó, nuôi 100 con trở lên thì phát sinh thêm vấn đề xử lí chất thải nữa, cái đó cũng tốn tiền, khi bắt đầu làm thì tiền mình rất hạn chế, không thể nói làm lớn là làm lớn ngay được
 

Top