Bán 1 cây sanh đẹp (có hình)

tungbonsai

Lữ khách
#1
<p><font size="3">C&acirc;y sanh cần b&aacute;n c&oacute; ho&agrave;nh chổ nhỏ nhất l&agrave;: 1,3m; cao: 1,7m&nbsp;</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; b&aacute;n: 60.000.000 (60 triệu)</font>&nbsp;</p><p><font size="3">ĐThoaị li&ecirc;n lạc: 0939092424</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *H&igrave;nh mặt trước:</font></p><p><img width="476" height="1024" style="width: 439px; height: 521px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2529.jpg" border="0" /></p><p><img width="439" height="887" style="width: 435px; height: 595px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2519.jpg" border="0" /></p><p><img width="436" height="724" style="width: 436px; height: 601px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2518.jpg" border="0" /></p><p><img width="442" height="657" style="width: 442px; height: 515px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2527.jpg" border="0" /></p><p><img width="440" height="632" style="width: 436px; height: 629px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2521.jpg" border="0" /></p><p><img width="435" height="673" style="width: 435px; height: 574px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2517.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">*H&igrave;nh mặt sau:</font></p><p><img width="436" height="632" style="width: 436px; height: 548px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2524.jpg" border="0" /></p><p><img width="431" height="767" style="width: 431px; height: 601px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2523.jpg" border="0" /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungbonsai
- Địa chỉ: Vũng Liêm-Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0939092424
- email: tungbonsai@yahoo.com.vn