Bán 1 cây sanh đẹp (có hình)

tungbonsai

Lữ khách
#1
<p><font size="3">C&acirc;y sanh cần b&aacute;n n&agrave;y c&oacute; ho&agrave;nh:1,3m ; cao:1,7m</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; b&aacute;n: 60.000.000đ (60 triệu đồng)</font></p><p><font size="3">Li&ecirc;n hệ: T&ugrave;ng, Vũng li&ecirc;m-Vĩnh Long.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:tungbonsai@yahoo.com.vn">tungbonsai@yahoo.com.vn</a></font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0939092424</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; * H&igrave;nh mặt trước:</font></p><p><img width="438" height="589" style="width: 438px; height: 511px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2527.jpg" border="0" /></p><p><img width="441" height="602" style="width: 440px; height: 525px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2521.jpg" border="0" /></p><p><img width="439" height="587" style="width: 439px; height: 520px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2517.jpg" border="0" /></p><p><img width="440" height="548" style="width: 440px; height: 521px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2529.jpg" border="0" /></p><p><img width="436" height="523" style="width: 442px; height: 516px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2519.jpg" border="0" /></p><p><img width="438" height="499" style="width: 438px; height: 532px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2518.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">* H&igrave;nh mặt sau:</font></p><p><img width="440" height="505" style="width: 440px; height: 524px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2524.jpg" border="0" /></p><p><img width="437" height="514" style="width: 440px; height: 524px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2523.jpg" border="0" /></p><p><font size="3" /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungbonsai
- Địa chỉ: Vũng Liêm-Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0939092424
- email: tungbonsai@yahoo.com.vn
 

Top