Bán Ba Ba GIống Ba Ba Thịt

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p><font size="4">k&iacute;nh Ch&agrave;o B&agrave; Con Hiện Trang Trại Ch&uacute;ng T&ocirc;i C&oacute; Cung &Uacute;ng ra Thị Trường Một Số Sản Phẩm : </font></p><p><font size="4">1 Ba Ba Giống v&agrave; Thịt&nbsp;</font></p><p><font size="4">2 nh&iacute;m giống</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m bố mẹ </font></p><p><font size="4">-nh&iacute;m đang mang bầu , nh&iacute;m bố mẹ đẫn con&nbsp;</font></p><p><font size="4">3 Lợn Rừng giống , lợn mẹ đẫn con , lợn đang mang thai .</font></p><p><font size="4">b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu quan t&acirc;m li&ecirc;n hệ em&nbsp; : A Vinh SDT 0988 979 345&nbsp;&nbsp; C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin <br /></font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A vinh
- Địa chỉ: Lào Cai
- Tel, Fax: ::: FaX 0988 979 345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop