Bán bã đậu nành Argentina, lúa mì nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter thanhlieu
  • Ngày gửi
T

thanhlieu

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon">B&aacute;n B&atilde; đậu n&agrave;nh Argentina v&agrave; l&uacute;a m&igrave; &Uacute;c l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i </h2><div class="content"><div id="post_message_197754"><blockquote><p style="text-align: left"><font color="#000000">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n b&atilde; đậu n&agrave;nh v&agrave; l&uacute;a m&igrave; &Uacute;c d&ugrave;ng cho thức ăn chăn nu&ocirc;i. Nhận b&aacute;n đến c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i, thủy sản khu vực từ B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, TPHCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i tại Q5 v&agrave; kho tại Khu Cn Đồng An, huyện Thuận An, B&igrave;nh Dương. Nếu Qu&yacute; C&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Mr Th&agrave;nh 0903708960 hoặc email <a href="mailto:thanh6789@gmail.com">thanh6789@gmail.com</a>. C&oacute; hoa hồng cho người giới thiệu. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br />Ch&uacute; &yacute;: Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.</font></p></blockquote></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trịnh Kim Thành
- Địa chỉ: phường 03, quận 5, TPHCM
- Điện thoại: 0903708960 - Fax: 06503743482
- email: thanh6789@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx