BÁN BÃ MÍA , LÕI NGÔ, CÂY TRE , LÁ MÍA, CÂY BẮP

  • Thread starter betay_pa
  • Ngày gửi
B

betay_pa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE HOANG BINH
- Địa chỉ: NHA TRANG KHANH HOA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: BINH,HOANG69@YAHOO.COM.VN
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><h1 class="boxDetailName" style="font-size: 20px; font-weight: bold; padding-top: 7px; padding-right: 0px; padding-bottom: 2px; padding-left: 0px; font-style: italic">BAN' CUI` BAP',BAN' BA MIA' , BAN' CAY BAP LEN MEN</h1><div class="boxDetailContent" style="font-size: 12px; padding-left: 10px"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAN</span>&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">CUI</span>`&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAP</span>&nbsp;SO LUONG LON,&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">CUI</span>`&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAP</span>&nbsp;THO VA&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">CUI</span>&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAP</span>&nbsp;XAY MOI THANG CUNG CAP 1000 DEN 2000 TAN DO AM DUOI 15%<br /><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAN</span>&nbsp;BA MIA TUOI VA BA MIA LEN MEN SO LUONG LON MOI THANG CUNG CAP 500 DEN1000TAN<br /><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAN</span>&nbsp;CAY&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAP</span>&nbsp;TUOI U LEN MEN VA CAY&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAP</span>&nbsp;KHO SO LUONG 1500TAN THANG<br /><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAN</span>&nbsp;CAY TRE VA CAY TAM VONG SO LUONG LON<br /><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAN</span>&nbsp;DUA AN MOT LAN&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fde456">BAN</span>&nbsp;COC TRE CAC LOAI THEO YEU CAU MOI THANG CUNG CAP 100.000CAY TRE LEN<br />MOI CONG TY HAY TO CHUC CO YEU CAU XIN LIEN HE<br /><a style="font-size: 12px" href="mailto:BINH.HOANG69@YAHOO.COM.VN">BINH.HOANG69@YAHOO.COM.VN</a><br />01652.942.690</div><div class="boxDetailFigs"><a rel="lightbox" style="font-size: 12px" href="http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/414005/9c82112692616cd2f8e0bfc01e1d354c.jpg"><img border="0" width="100" height="100" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/414005/thumbs/9c82112692616cd2f8e0bfc01e1d354c.jpg" /></a></div></span>
 

Top