bán bạt trải lót hồ nuôi tôm chất lượng cao

  • Thread starter THANHNV1988
  • Ngày gửi
T

THANHNV1988

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">K&iacute;nh gửi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 18pt">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri; font-size: 11pt">Th&ocirc;ng tin s</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ản phẩm</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; c&oacute; vốn đầu tư 100% của H&agrave;n Quốc tại Việt Nam . Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; nhựa, m&agrave;ng co nhiệt , chất liệu LDPE, LLPE, HDPE. T&uacute;i LDPE, t&uacute;i xốp HDPE xuất khẩu d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng in&hellip; v&agrave; m&agrave;ng cuốn PALLET c&aacute;c loại. Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn nh</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ư&nbsp; : M&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp, bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, bạt l&oacute;t hồ nước thải, m&agrave;ng l&agrave;m muối, m&agrave;ng đ</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ổ</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">b&ecirc; t&ocirc;ng, &hellip; khổ từ 1 &ndash; 10 m&eacute;t với độ d&agrave;y từ 0.01mm ( 10mic) đến 0.7mm (700mic).</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: red">ƯU ĐIỂM CỦA BẠT CHỐNG THẤM</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">M&agrave;ng chống thấm được sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản ,</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">trong x&acirc;y dựng</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">được sản xuất từ&nbsp; hạt nhựa LDPE 100%, m&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ ( chất chống l&atilde;o h&oacute;a ) tr&ecirc;n 2 bề mặt của sản phẩm tạo l&ecirc;n sự dẻo , dai nhiều h</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ơn .</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"><span style="font-family: Times New Roman">C&oacute; khả năng kh&aacute;ng tia tử ngoại (UV), chịu được h&oacute;a chất .</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt"><span style="font-family: Times New Roman">Ứng dụng :</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y c&aacute;c b&atilde;i ch&ocirc;n lấp</span></strong> <strong><span style="font-size: 14pt"><span style="color: black">chất thải rắn, c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn kh&ocirc;ng cho nước r&aacute;c ngấm ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></strong> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">-&nbsp;</span></strong> <span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c ao, hồ tự nhi&ecirc;n , c&aacute;c khu vực đất c&aacute;t.</span></strong> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">-&nbsp;</span></strong> <span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y đập thủy lợi, k&ecirc;nh dẫn d&ograve;ng.</span></strong> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">-&nbsp;</span></strong> <span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c ao nu&ocirc;i trồng thủy hải sản tr&ecirc;n c&aacute;t.</span></strong> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">-&nbsp;</span></strong> <span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t c&aacute;c b&atilde;i thải của nh&agrave; m&aacute;y, c&aacute;c khu vực khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản</span></strong> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">-&nbsp;</span></strong> <strong><span style="color: black; font-size: 14pt"><span style="font-family: Times New Roman">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c bồn chứa, bể chứa xăng dầu...</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 5pt 0in 5pt 0.5in"><span style="font-family: Times New Roman"><strong><span style="color: black; font-size: 14pt"><span style="font-family: Symbol">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&ugrave;ng đổ b&ecirc; t&ocirc;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng .</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y truyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ISO 9001 &ndash; 2000 KBS A 9001 &ndash; 2000 của H&agrave;n Quốc, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được xuất sang thị trường c&aacute;c nước như : Nhật, H&agrave;n Quốc, Đức, Canada, Mỹ Ph&aacute;p, H&agrave; Lan,&hellip;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Rất mong được sự hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng, về sự ho&agrave;n hảo.</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ sau :<br /><br />NGUYỄN VĂN THANH (NH&Acirc;N VI&Ecirc;N KINH DOANH)</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ĐT/DD&nbsp; : 0989211172&nbsp; ~ 0985762106</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
- Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN-HCM
- Điện thoại: 0989211172 - Fax: 0985762106
- email: nvthanhkd@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx