BÁN BỒ CÂU GÀ, GÀ ĐÔNG TẢO. CHIM ĐỎ

  • Thread starter nhhuy03
  • Ngày gửi
N

nhhuy03

Guest
#1
<font size="4">C&Oacute; B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave;, CHIM ĐỎ, G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO</font>, <font size="4">GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;, VUI L&Ograve;NG Lh S&Ocirc;D ĐIỆN THOẠI TR&Ecirc;N</font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Ninh Kiều Cần Thơ
- Điện thoại: 0908444477 - Fax:
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx