BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - GIÁ RẺ

#1
<address style="text-align: center"><font color="#0000ff" size="4">TRẠI BỒ C&Acirc;U GIỐNG CH&Iacute; TH&Ocirc;NG</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">chuy&ecirc;n cung cấp bồ g&agrave; mỹ giống v&agrave; c&aacute;c loại bồ c&acirc;u kh&aacute;c. Anh em c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i bồ c&acirc;u l&agrave;m kiểng hay kinh doanh th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh.<br />Bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ: (m&agrave;u s&ocirc;c&ocirc;la) loại bồ c&acirc;u n&agrave;y c&oacute; trọng lượng lớn nhất trong số c&aacute;c loại bồ c&acirc;u g&agrave;. Trọng lượng v&agrave; gi&aacute; cả như sau:<br />Bồ c&acirc;u tơ( tr&ecirc;n 2 th&aacute;ng) trọng lượng 700g-800g/1 con khoảng 1.5kg - 1.6kg/cặp, gi&aacute; 800.000VND/1 cặp mua về khoảng 3-4 th&aacute;ng l&agrave; đẻ.<br />Bồ c&acirc;u hậu bị (tr&ecirc;n 4 th&aacute;ng) trọng lượng 800g-900g/1 con, gi&aacute; 1.500.000VND/1 cặp mua về khoảng 1-2 th&aacute;ng l&agrave; đẻ.<br />Bồ c&acirc;u đẻ (loại đang đẻ) trọng lượng 1kg-1,2kg/1 con, gi&aacute; 3.500.000VND/1 cặp v&igrave; bồ c&acirc;u bố mẹ lớn con n&ecirc;n m&igrave;nh b&aacute;n gi&aacute; n&agrave;y l&agrave; hợp l&yacute; rồi &quot;tiền n&agrave;o của nấy&quot; m&agrave;.<br />b&ecirc;n cạnh đ&oacute; m&igrave;nh c&ograve;n b&aacute;n một số loại bồ c&acirc;u kh&aacute;c như : bồ c&acirc;u indonesia, bồ c&acirc;u xo&egrave;, bồ c&acirc;u mỹ xo&egrave;, bồ c&acirc;u g&agrave; banh, bồ c&acirc;u sư tử ...<br />nếu anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A Th&ocirc;ng: 01269673952 - 01694076790 <br />h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; anh chị</font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01649076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com