Bán bồ câu giống, bồ câu ra ràng

my kieu

Lữ khách
#1
<div>
</div><div><div>
</div></div><div>Trại bồ c&acirc;u lai (f1) ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u giống, bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng, tư vấn kĩ thuật nu&ocirc;i đạt hiệu quả cao hơn hẳn c&aacute;c trại kh&aacute;c.trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo với giống lai f1 kết hợp với kĩ thuật nu&ocirc;i ti&ecirc;n tiến của trại ch&uacute;ng t&ocirc;i th&igrave; chỉ với 100 cặp bồ c&acirc;u b&ocirc; mẹ mỗi th&aacute;ng sẽ cho b&agrave; con &iacute;t nhất l&agrave; 110 cặp bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng,chư kh&ocirc;ng như những trại kh&aacute;c cũng với 100 cặp bố mẹ nhưng mỗi th&aacute;ng chỉ c&oacute; thể cho ra nhiều nhất l&agrave; 60 cặp ra r&agrave;ng. ngo&agrave;i ra trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m chuồng vừa đơn giản, vừa đạt hiệu quả v&agrave; đỡ tốn chi ph&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng chăm s&oacute;c.</div><div>&nbsp;Địa chỉ : Đ&ocirc;ng Minh - Lang Minh - Xu&acirc;n Lộc - Đồng Nai</div><div>&nbsp;Điện thoại : 0933.344.311 - 0933.344.322</div><div>&nbsp;email: mykieu010189@yahoo.com</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bồ câu lai [f1] Huy Kiều
- Địa chỉ: ĐÔNG MINH - LANG MINH - XUÂN LỘC - ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0933.344.311-0933.344.322 - Fax:
- email: mykieu010189@yahoo.com