BÁN BỒ CÂU KIỂNG CÁC LOẠI

#1
<address><strong><font color="#0000ff" size="4">Hiện tại em c&oacute; một số&nbsp; loại bồ c&acirc;u kiểng con v&agrave; bố mẹ như sau </font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">ACE n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ:</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + con mới biết ăn: trong lượng 1.3 -1.4kg/cặp : gi&aacute; 800k/cặp</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ bồ c&acirc;u 3- 4 thắng tuổi : trọng lượng 1.5 - 1.6kg/cặp: gi&aacute; 1tr - 2tr/cặp t&ugrave;y v&agrave;o cặp v&agrave; m&agrave;u sắt</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bồ c&acirc;u sinh sản: trong lượng từ 1.6 - 1.9kg/cặp:&nbsp;&nbsp; &nbsp;gi&aacute;: 3tr - 7tr/cặp t&ugrave;y v&agrave;o trọng lượng v&agrave; m&agrave;u săt</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u x&ograve;e: tất cả c&aacute;c m&agrave;u + đu&ocirc;i 3 lớp + ch&acirc;n l&ocirc;ng d&agrave;i</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ chim con 600 -- 800k/cặp</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ ch&iacute;m tơ 3 - 4 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; : 1tr - 1.3tr/cặp</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u g&agrave; banh: đỏ c&aacute;nh vảy + banh xanh + banh đỏ + banh trắng + banh&nbsp;đen </font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+chim con : 800 - 1tr /cặp</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ chim tơ 3 -4 th&aacute;ng: gi&aacute; 1.2tr - 2.5tr/cặp</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ chim sinh sản: 3tr - 5tr/cặp t&ugrave;y v&agrave;o m&agrave;u sắt ........</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">v&agrave; một số bồ c&acirc;u kh&aacute;c như : vảy c&aacute; + mỹ x&ograve;e + k&egrave;n m&agrave;u ....</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></strong></address><address><strong><font color="#0000ff" size="4">A.Th&ocirc;ng : 01269673952 - 01694076790</font></strong></address><address><font color="#0000ff"><strong><font size="4">h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch</font></strong> </font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chí Thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com