Bán bồ câu pháp, bồ câu Gà, bồ câu Bi. (ở Đồng Tháp)