Bán bồ câu Pháp giống

  • Thread starter thanhthai5989
  • Ngày gửi
T

thanhthai5989

Guest
#1
<strong><font size="5"><p>B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG &ndash; <font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">ĐỒNG NAI</font></font></p></font></strong><font size="5"><p>Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p 2 th&aacute;ng tuổi: 200k/ cặp</p><p>Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p 4 th&aacute;ng tuổi: 300k/ cặp</p><p>Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p <font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">đẻ (đ</font></font><font size="5">&atilde; </font><font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">đẻ khoảng 3-4 lứa): 450k/ cặp</font></font></p></font><font size="5">Trọng lượng chim ra r&agrave;ng 18 ng&agrave;y tuổi </font><font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">đạt 900gr/cặp. </font></font><font size="5">Đảm bảo uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. </font><font size="5"><p>Đặc biệt, cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đang &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh <strong><font size="6">uống nước tự </font><font face="Times New Roman" size="6"><font face="Times New Roman" size="6">động</font></font></strong><font size="5"> v&agrave; </font><strong><font size="6">ổ đẻ th&ocirc;ng minh</font></strong><font size="5"> nhằm giảm tối </font><font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">đa chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng, mang lại hiệu quả v</font></font><font size="5">&agrave; n</font><font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">ăng suất tuyệt đối.</font></font></p></font><font size="5">Địa chỉ: ấp 1, x&atilde; Phước B&igrave;nh, huyện Long Th&agrave;nh, tỉnh </font><font face="Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman" size="5">Đồng Nai (gần UBND x</font></font><font size="5">&atilde; Phước B&igrave;nh).</font><font size="5"> <p>Li&ecirc;n hệ: 0979 853 421 (Mr TH&Aacute;I).</p></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen thanh thai
- Địa chỉ: dong nai
- Điện thoại: 0979853421 - Fax:
- email: thanhthai5989@gmail.com