BAN BO CAU

  • Thread starter HOAN2000@GMAIL.COM
  • Ngày gửi
H

HOAN2000@GMAIL.COM

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ff840e; border-bottom-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 4pt; padding-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: inherit; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U GIỐNG TẠI S&Agrave;I G&Ograve;N: BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P - NHẬT &ndash; G&Agrave;, B&Aacute;N CHUỒNG BỒ C&Acirc;U V&Agrave; ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG V&Agrave; KỸ THUẬT</span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma; color: red"> </span></p> </div> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 9.15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHIM GIỐNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN. - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂM S&Oacute;C CHIM MAU LỚN</span></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 9.15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma; color: #3366ff">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U GIỐNG PH&Aacute;P ĐANG ĐẺ GI&Aacute;: 250.000Đ</span></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U GIỐNG PH&Aacute;P SẮP ĐẺ GI&Aacute;: 200.000Đ</span></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave; SẮP ĐẺ GI&Aacute;: 1.600.000Đ</span></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">B&Aacute;N CHUỒNG BỒ C&Acirc;U H&Agrave;N ĐIỆN BẰNG M&Aacute;Y CHUY&Ecirc;N DỤNG: GI&Aacute;: 220.000Đ/1 CHUỒNG &nbsp;NU&Ocirc;I 2 Đ&Ocirc;I (GỒM 3M&Aacute;NG ĂN V&Agrave; Ổ ĐẺ)</span></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 9.15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma; color: #3366ff">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">LI&Ecirc;N HỆ: C&Ocirc; PHI&Ecirc;N &ndash; 0125 4633 425 - 08.36 016 090 </span></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">Đ/c: NG&Atilde; 3 Đường D2 v&agrave; &nbsp;Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.25, Q.B&igrave;nh Thạnh, Tp.HCM (chưa tới ng&atilde; 4 H&agrave;ng Xanh)</span></strong></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KIM HOAN
- Địa chỉ: 144/3C Dien Bien Phu, p25, Q.Binh Thanh, Tp.HCM
- Điện thoại: 0906806506 - Fax:
- email: kimhoan2000@gmail.com
 

Top