Bán bột cá biển chất lượng cao

  • Thread starter Công ty PHƯỚC TIẾN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty PHƯỚC TIẾN
- Địa chỉ: Ấp 5, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
- Tel, Fax: 0983.973.976 ::: FaX 075.3780909
- email: phuoctienfishmeal@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty PHƯỚC TIỀN chuy&ecirc;n sản xuất bột c&aacute; biển theo c&ocirc;ng nghệ hấp sấy l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu thức ăn chăn nu&ocirc;i.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Gi&aacute;m đốc: NGUYỄN THỊ T&Acirc;M</p><p>ĐTDĐ: 0983.973.976</p><p>Fax: 075.3780909</p><p>Đ/C: Ấp 5, x&atilde; An H&ograve;a T&acirc;y, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top