Bán bột talc, Dolomit, CaCO3, Silicar...

  • Thread starter khactiepbp
  • Ngày gửi
K

khactiepbp

Banned
<div>Cty CP khoa&ugrave;ng sa&ucirc;n va&oslash; va&auml;n ta&ucirc;i Ph&ouml;&ocirc;ng Ba&eacute;c la&oslash; &ntilde;&ocirc;n v&ograve; chuye&acirc;n sa&ucirc;n</div><div><br /></div><div>xua&aacute;t kinh doanh ca&ugrave;c loa&iuml;i khoa&ugrave;ng sa&ucirc;n : bo&auml;t Dolomite, bột đ&aacute; CaCO3</div><div>(bột đ&aacute; canxi), đ&aacute; hạt CaCO3,v&ocirc;i cục, v&ocirc;i bột, bột silica, Dolomite nung,</div><div>bentonite&hellip;.</div><div><br /></div><div>Sản phẩm tr&ecirc;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: luyện đường, sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n, nu&ocirc;i</div><div>trồng thủy sản, xử l&yacute; đất, sản xuất thức ăn gia s&uacute;c, sản xuất sơn, bột tr&eacute;t, luyện</div><div>th&eacute;p, khoan dầu, gạch men, trồng c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp&hellip;.</div><div><br /></div><div>1. Chất lượng:</div><div>&bull; Dolomite : - H&agrave;m lượng MgO &gt;19%</div><div>- H&agrave;m lượng CaO &gt; 32%</div><div>&bull; Dolomite nung : - H&agrave;m lượng MgO &gt;34%</div><div>&bull; CaCO 3: - H&agrave;m lượng CaCO3 &gt; 96% : D&ugrave;ng sản xuất thức ăn gia s&uacute;c,</div><div>nu&ocirc;i trồng thủy sản, bột tr&eacute;t ( loại thường).</div><div>- H&agrave;m lượng CaCO3&gt; 98% : D&ugrave;ng sản xuất sơn nước, cao</div><div>su, ceramic, giấy, bột tr&eacute;t cao cấp.</div><div>&bull; V&ocirc;i cục : - H&agrave;m lượng CaO &gt; 80% - 93 % : D&ugrave;ng trong c&ocirc;ng nghệ</div><div>lọc đường, luyện th&eacute;p&hellip;.đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu.</div><div>&bull; Vội bột : - H&agrave;m lượng CaO: 65-85 %: Xử l&yacute; đất n&ocirc;ng nghiệp, xử l&yacute;</div><div>m&ocirc;i trường, xử l&yacute; nước&hellip;.</div><div>&bull; Bột silica: - H&agrave;m lượng SiO2 : &gt;99.4% : D&ugrave;ng trong ph&acirc;n b&oacute;n, k&iacute;nh,</div><div>khu&ocirc;n đ&uacute;c, gạch men&hellip;.</div><div>&bull; Bột Betonite : C&ocirc;ng nghệ khoan, ph&acirc;n b&oacute;n&hellip;.</div><div><br /></div><div>2. Số lượng: C&oacute; kho tại HCM v&agrave; đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</div><div><br /></div><div>3. Li&ecirc;n hệ: CTY CP KHO&Aacute;NG SẢN V&Agrave; VẬN TẢI PHƯƠNG BẮC</div><div>Số 3, đường 15, P.B&igrave;nh An, Q.2, TP. HCM</div><div>Tel : 08.37407266-67</div><div>Ms.PHƯƠNG : 0983387009 &ndash; 0912331195</div><div><br /></div><div>Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ phần khoáng sản và vận tải Phương Bắc
- Địa chỉ: số 3, đường 15, phường Bình An, Quân 2, Tp.HCM
- Điện thoại: 0837407266 - Fax: 08.37404473
- email: phuongnorstar@gmail.com
 
Last edited:

Quảng cáoTop