Bán bột xương thịt số lượng lớn, lâu dài

nguyenvuanh

Lữ khách
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><strong><span style="font-family: Times New Roman">Doanh Nghiệp Tư Nh&acirc;n : TAN DAI PHAT<br /></span></strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Địa Chỉ :</span></font><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">- 0909.834.835,- 01268.108.109, </font></span><br /><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Email : <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:phumax.kinhdoanh@gmail.com" target="_blank"><font color="#088108">phumax.kinhdoanh@gmail.com</font></a><br /></span></font><br /><strong><span style="font-family: Times New Roman"><u>BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute;<br /></u></span></strong><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman"><u>K&iacute;nh Gửi</u> : QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG<br /></span></font></strong><br /><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Doanh Nghiệp Tư Nh&acirc;n <strong>TAN DAI PHAT </strong>ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Q&uacute;y Kh&aacute;ch H&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m đến nguy&ecirc;n liệu do ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp. Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cấu của Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&acirc;n trọng gửi bản b&aacute;o gi&aacute; như sau :</font></span></p><br /><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><table align="left" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 67px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Số TT<br /></span></font></strong></td><td style="width: 216px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">T&ecirc;n sản phẩm<br /></span></font></strong></td><td style="width: 144px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Đơn gi&aacute; (VNĐ/Kg)<br /></span></font></strong></td><td style="width: 180px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Ghi ch&uacute;<br /></span></font></strong></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">1</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bột xương thịt (Đạm&nbsp; 38% /Am 10% / tap chat 3%)</font></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">6.500<sup><font size="2">đ</font></sup>/Kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">2</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; BỘT C&Aacute; ( &nbsp;Bien ) Đạm&nbsp; 55% / 60% &nbsp;65%/ 67%&nbsp;/Am 10% / tap chat 3%)</font></td><td style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;Đạm 55%&nbsp; gia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.000<sup><font size="2">đ</font></sup>/kg<br /></font></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">3</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><font face="Times New Roman" size="3" /><u>&nbsp;B&aacute;n bột l&ocirc;ng vũ thủy ph&acirc;n<br /></u></td><td style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">4</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><br /></td><td style="width: 144px"><br /></td><td style="width: 180px"><br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">5</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="width: 180px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">6</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển<br /></span></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">lượng sản phẩm l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng của Doanh&nbsp;<br /><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font><p style="text-align: center">&nbsp;</p><table align="left" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 67px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Số TT<br /></span></font></strong></td><td style="width: 216px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">T&ecirc;n sản phẩm<br /></span></font></strong></td><td style="width: 144px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Đơn gi&aacute; (VNĐ/Kg)<br /></span></font></strong></td><td style="width: 180px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Ghi ch&uacute;<br /></span></font></strong></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">1</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ T&ocirc;m S&uacute; kh&ocirc;( lac )</font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">12.500<sup><font size="2">đ</font></sup>/Kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">2</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Bột Vỏ T&ocirc;m</font></span><br /><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Đạm 25% - 30% </font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">11.000<sup><font size="2">đ</font></sup>/Kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">3</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vỏ T&ocirc;m kho (man)</font></span><br /></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">10.800<sup><font size="2">đ</font></sup>/kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">4</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><br /></td><td style="width: 144px"><br /></td><td style="width: 180px"><br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">5</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ Ghẹ Kh&ocirc;</font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">8.500<sup><font size="2">đ</font></sup>/kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 67px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">6</font></span></p></td><td valign="top" style="width: 216px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ Ghẹ tươi</font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">?</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển<br /></span></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><br /><br /></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">-</font></span><br />&nbsp;<br /></p></font></span></div><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</font></span><br /><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o. </font></span></p><br /><br /><p style="text-align: center"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Mr.Nguyện </span></font><br /></p><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/25619-Ban-Vo-Tom-Kho-Chitin-Vo-Ghe-kho#ixzz1uR258L2T">http://agriviet.com/home/threads/25619-Ban-Vo-Tom-Kho-Chitin-Vo-Ghe-kho#ixzz1uR258L2T</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo chi nguyen
- Địa chỉ: Ba Hon / Ha Tien / Kien Giang
- Điện thoại: 0909 834.835 - Fax:
- email: phumax.kinhdoanh@gmail.com