Bán cá chình thịt & cá giống [ĐBSCL]

  • Thread starter Công ty TNHH Trường Thạnh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Trường Thạnh
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0947707467 ::: FaX 07103762435
- email: truongthanhct@yahoo.com.vn
================================

<p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i Chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute; ch&igrave;nh b&ocirc;ng giống với c&aacute;c size từ 10 đến 200 con/kg. Được ương tại Thạnh Ph&uacute;, Mỹ Xuy&ecirc;n, S&oacute;c Trăng, với chất lượng cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">Tư vấn kỹ thuật v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty.</span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">Mọi nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo số ĐT: 0947707467 gặp anh Lưu.</span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</span></p>
 
Top