Bán cá chình thịt & cá giống [ĐBSCL]

  • Thread starter nguyen phong luu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen phong luu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen phong luu
- Địa chỉ: can tho
- Tel, Fax: 0947707467 ::: FaX 07103762435
- email: truongthanhct@yahoo.com.vn
================================

<p style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i Chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute; ch&igrave;nh b&ocirc;ng giống với c&aacute;c size từ 10 đến 200 con/kg. Đ&atilde; được ương nu&ocirc;i,thuần dưỡng tại Thạnh Ph&uacute;, Mỹ Xuy&ecirc;n, S&oacute;c Trăng, n&ecirc;n tỷ lệ sống rất cao! với chất lượng cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">Tư vấn kỹ thuật v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty.</span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">Mọi nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo số ĐT: 0947707467 gặp anh Lưu.</span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000066">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx