Bán cá chình

  • Thread starter nguyen tien viet
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen tien viet

Guest
#1
<p align="CENTER"><font size="6" style="font-size: 22pt"><em><strong>ĐẠI L&Yacute; </strong></em></font> </p> <p align="CENTER"><font size="6" style="font-size: 22pt"><strong>VIỆT PH&Aacute;P</strong></font></p> <p align="CENTER"><font size="4" style="font-size: 16pt"><strong>Chuy&ecirc;n cung cấp <font color="#800000">Hải Sản,Thủy Sản</font><br /> cho Nh&agrave; h&agrave;ng,Qu&aacute;n bia,Cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ,Hộ gia đ&igrave;nh...</strong></font></p> <p align="CENTER"><font color="#800000"><font size="3"><em><u><strong>Giao h&agrave;ng tận nơi,đ&uacute;ng hẹn,h&agrave;ng chất lượng cao,gi&aacute; cả cạnh tranh.</strong></u></em></font></font></p> <p align="LEFT"><font color="#800000"><font size="3"><em><u><strong>I- </strong></u></em></font><font color="#000000"><font size="3"><em><u><strong>.Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể nhận được h&agrave;ng chỉ sau 1h.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n mang h&agrave;ng tận nh&agrave;.</strong></u></em></font></font></font></p> <p align="LEFT" style="text-decoration: none"><font color="#000000"><font size="4"><em><strong>II-</strong></em></font></font></p> <p align="CENTER"><br /><br /> </p> <p align="CENTER"><font size="6" style="font-size: 26pt"><strong>BẢNG GI&Aacute;</strong></font></p> <p align="CENTER"><br /><br /> </p> <p align="CENTER"><font size="6" style="font-size: 28pt"><u><strong>Thủy Sản</strong></u></font></p> <p align="CENTER"><br /><br /> </p> <p align="CENTER"><br /><br /> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="453"> <tbody><tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border: 1pt solid #000000; padding: 0.02in 0.08in"> <strong>STT</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0.02in 0.08in 0.02in 0in"> <strong>T&ecirc;n sản phẩm</strong></p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0.02in 0.08in 0.02in 0in"> <strong>Đơn vị</strong></p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0.02in 0.08in 0.02in 0in"> <strong>Đơn gi&aacute;</strong></p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>1</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; lăng(nổi tiếng)</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 230 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>2</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Nheo trăng,v&agrave;ng</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 110-140 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>3</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Song</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 330 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>4</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Nghạnh </p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 150-210 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>5</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Quế</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 240 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>6</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Ch&eacute;p Gi&ograve;n Sống</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 230 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>7</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Ch&eacute;p Gi&ograve;n(ngất)</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 140-150 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>8</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Trạch Chấu Ki&ecirc;n Giang</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 500 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>9</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; Trắm Gi&ograve;n tươi</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 120-130 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>10</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; tr&igrave;nh đen,tr&igrave;nh Quảng B&igrave;nh</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 520-700 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>11</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> C&aacute; tầm</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> 230-240 ng&agrave;n</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td style="width: 63px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 0.08in 0.02in"> <strong>12</strong></p> </td> <td style="width: 200px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> T&ocirc;m H&ugrave;m B&ocirc;ng</p> </td> <td style="width: 56px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Kg</p> </td> <td style="width: 116px"> <p align="CENTER" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 0.08in 0.02in 0in"> Theo thời gi&aacute;</p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0in"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0in"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0in"><br /><font size="6" style="font-size: 22pt"><em><strong>Li&ecirc;n hệ: </strong></em></font><br /><font size="6" style="font-size: 26pt"><em><u><strong>Đại L&yacute; Việt Ph&aacute;p</strong></u></em></font><br /><br /><em><strong>Địa chỉ: </strong></em><font color="#800000"><em><strong>Số 17/612 Lạc Long Qu&acirc;n-T&acirc;y Hồ-H</strong></em></font><font color="#800000"><strong>&agrave; Nội</strong></font><br /><strong>Điện thoại: </strong> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0in"> <font color="#800000"> <strong>dđ:0948496098.(Gặp anh Việt)</strong></font></p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0in"> <strong>b&agrave;n:0437184140(Gặp anh Việt)</strong><br /><font color="#800000"><strong>Email: </strong></font><a href="mailto:viet.jonckers@gmail.com">viet.jonckers@gmail.com</a></p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0in"><font color="#800000"><strong>Website: dacsanvietphap.com</strong></font><br /><br /><font face="Symbol">&middot; </font><strong>Ghi ch&uacute;: Hiện tại cửa h&agrave;ng đang cần thu&ecirc; địa điểm l&agrave;m đại l&yacute; hoặc cộng t&aacute;c vi&ecirc;n l&agrave;m đại l&yacute; ở H&agrave; Nội,H&agrave; t&acirc;y cũ,Long Bi&ecirc;n,Ho&agrave;ng Mai.Qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n lạc theo số điện thoại tr&ecirc;n.</strong><br /><font face="Symbol">&middot; </font><strong>Rất vui khi được hợp t&aacute;c! Th&acirc;n.</strong></p> <p align="LEFT" style="border: medium none ; padding: 0in; margin-bottom: 0in; text-decoration: none"> <font color="#000000"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous"><br /></span></font><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0in"><br /> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen tien viet
- Địa chỉ: nhat tan tay ho ha noi
- Điện thoại: 0948496098 - Fax:
- email: viet.jonckers@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận