ban ca dieu hong

  • Thread starter Đặng văn CÆ°
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đặng văn Cư

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng văn Cư
- Địa chỉ: 19 Nguyễn Thành Ý - (Tuyên Sơn ) Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0905160130 ::: FaX
- email: dangvancu5@gmail.com
================================

<p>Hiện nay &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; trang trai nu&ocirc;i c&aacute; Di&ecirc;u h&ocirc;ng bằng lồng b&egrave; .Sản phẩm sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i b&ugrave;n .</p><p>&nbsp;Với số lượng lớn , cung cấp thường xuy&ecirc;n cho c&aacute;c cửa h&agrave;ng , nh&agrave; h&agrave;ng ,c&aacute;c qu&aacute;n ăn ....</p><p>&nbsp;Trọng lượng c&aacute; : 0.6 đến 0.9kg /con&nbsp;</p><p>&nbsp;Ai co nhu cầu , vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ số : 090160130 gặp Cư&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top