Bán Cà phê rang xay các loại.

  • Thread starter Tuongdv
  • Ngày gửi
T

Tuongdv

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ văn Tường
- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
- Tel, Fax: ::: FaX 0985.999.996
- email: dovantuong0807@yahoo.com.vn
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="left" class="menu">X&iacute; Nghiệp Xuất Khẩu C&agrave; Ph&ecirc; Li&ecirc;n Ninh Địa chỉ: KM15+500 Th&ocirc;n Nhị Ch&acirc;u, X&atilde; Li&ecirc;n Ninh, Thanh Tr&igrave;, HN. L&agrave; một trong c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tập Đo&agrave;n Th&aacute;i H&ograve;a tại HN một trong c&aacute;c DN c&oacute; kim ngạch xuất khẩu c&agrave; ph&ecirc; h&agrave;ng đầu việt nam. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c để mở rộng thị trường nội địa với c&aacute;c mặt h&agrave;ng c&agrave; ph&ecirc; rang xay: 1 - C&agrave; ph&ecirc; pha phin c&aacute;c loại (SX h&agrave;ng theo mẫu v&agrave; gu của kh&aacute;ch h&agrave;ng) 2 - C&agrave; ph&ecirc; hạt rang chưa xay c&aacute;c loại. Nguy&ecirc;n liệu: 100% nguy&ecirc;n liệu đủ ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu đi Nhật, Mỹ, EU... B&aacute;n h&agrave;ng theo mẫu, gi&aacute; hợp l&yacute;, phương thức thanh to&aacute;n linh hoạt, giao h&agrave;ng tận nơi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Chủng loại h&agrave;ng đa dạng đ&aacute;p ứng được nhu mọi cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng Mọi nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Mr Tường : 0985.999.996 (PKD) để được phục vụ.</td> </tr> <tr> <td align="center" style="height: 25px"><br /></td> <td align="left" class="menu">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" class="menuleft linebottom" style="height: 25px"><br /></td><td align="left" class="menuleft linebottom">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2" style="height: 10px"><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" style="height: 25px"><br /></td> <td align="left" class="menu"> Người li&ecirc;n hệ: <strong>Đỗ Văn Tường</strong> <br />C&ocirc;ng ty: C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Tập Đo&agrave;n Th&aacute;i H&ograve;a <br />Địa chỉ: Li&ecirc;n Ninh - Thanh Tr&igrave;<br />Điện thoại: 0985 999 996<br />Email: dovantuong0807@yahoo.com.vn<br />Website: thaihoacoffee.com</td></tr></tbody></table>
 

Quảng cáo

Top