Bán Các Loại Cây Trồng Bóng, Công Trình,...

  • Thread starter Bancaynek
  • Ngày gửi
B

Bancaynek

Guest
#1
<p><font size="2">Ch&agrave;o qu&yacute; anh chị. Hiện tại t&ocirc;i đang l&agrave;m b&ecirc;n ngh&agrave;nh mua b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y trồng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, như: C&acirc;y trồng b&oacute;ng m&aacute;t đường phố, c&acirc;y trồng khu&ocirc;n vi&ecirc;n, c&acirc;y trồng lấy cảnh,...</font></p><p><font size="2">* C&aacute;c loại c&acirc;y t&ocirc;i b&aacute;n như: C&acirc;y Sao đen, C&acirc;y Sưa, c&acirc;y B&agrave;nh, C&acirc;y v&uacute; sữa, C&acirc;y duối,...</font></p><p><font size="2">Đặc biệt c&oacute; b&aacute;n sưa l&otilde;i đỏ.</font></p><p><font size="2">* Số lượng v&agrave; k&iacute;ch cở đầy đủ.</font></p><p><font size="2">*Gi&aacute; cả đảm bảo rẻ hơn nhiều so với gi&aacute; thị trường.</font></p><p><font size="2">* Về giấy tờ ph&aacute;p l&iacute; anh chị khỏi lo.</font></p><p><font size="2">* Qu&yacute; anh chị n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n lạc qua SĐT: 0984 523 919</font></p><p><font size="2"><br /></font></p><p><font size="2">Sau đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; b&aacute;n của:</font></p><p><font size="2"><strong>C&Acirc;Y SAO ĐEN:</strong><br /></font></p><p> </p><div align="center"> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="396"> <tbody><tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Chu</strong><strong> vi [vanh]</strong></p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Chiều cao</strong></p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Gi&aacute;(VNĐ)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">5 &ndash; 15 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">2,5 - 3,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">300 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">16 &ndash; 25 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">3,5 - 4,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">400 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">26 &ndash; 35 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">4 &ndash; 5,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">500 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">36 &ndash; 45 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">4,5 &ndash; 5,6 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">600 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">46 &ndash; 55 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">5,5 &ndash; 7,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">900 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">56 &ndash;&nbsp; 65 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">6 &ndash; 8,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">1,5 Triệu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">65 &ndash; 70 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">7 &ndash; 9,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">1,8 Triệu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p class="MsoNormal">70 &ndash; 80 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">7,5 &ndash; 10,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p class="MsoNormal">2,5 Triệu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 396px" colspan="3" valign="top"> <p class="MsoNormal">* Bảng gi&aacute; c&oacute; thể được thay đổi t&ugrave;y theo gi&aacute; cả thị trường.</p> <p class="MsoNormal"><span /></p> <p class="MsoNormal">* Qu&yacute; c&ocirc;ng ty/c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o muốn biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n lạc qua SĐT: <strong>0984 523 919</strong>, Nguyễn Diện.</p> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><p><font size="2"><strong>C&Acirc;Y SƯA:<br /></strong></font></p><p> </p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody><tr> <td style="width: 227px" colspan="2"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>SƯA TRỒNG B&Oacute;NG M&Aacute;T</strong></p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong><span /></strong></p> </td> <td style="width: 220px" colspan="2"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>C&Acirc;Y SƯA L&Otilde;I ĐỎ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px" valign="top"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Chu</strong><strong> vi(vanh)</strong></p> </td> <td style="width: 112px" valign="top"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Gi&aacute;(VNĐ)</strong></p> </td> <td style="width: 16px" valign="top"> <p class="MsoNormal" align="center"></p> </td> <td style="width: 108px" valign="top"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Chu</strong><strong> vi(vanh)</strong></p> </td> <td style="width: 112px" valign="top"> <p class="MsoNormal" align="center"><strong>Gi&aacute;(Tr đồng)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">35 &ndash; 40 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">500 Ngh&igrave;n</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal">80-90 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">20 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">41 &ndash; 50 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">600 Ngh&igrave;n</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal">100-110 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">40 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">51 &ndash; 60 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">750 Ngh&igrave;n</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal">120-130 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">60 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">71 &ndash; 80 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">1,2 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal">140-150 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">80 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">81 &ndash; 90 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">1,7 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal">160-170 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">100 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">91 &ndash; 100 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">1,9 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">101 &ndash; 110 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">2,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">111 &ndash; 120 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">3,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">121 &ndash; 130 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">4,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">131 &ndash; 140 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">5,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">141 &ndash; 150 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">6,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">151 &ndash; 160 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">8 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">161 &ndash; 170 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">10 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">171 &ndash; 180 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">14 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">181 &ndash; 190 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">18 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p class="MsoNormal">191 &ndash; 200 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal">25 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 108px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> <td style="width: 112px"> <p class="MsoNormal"><span /></p> </td> </tr> </tbody></table><font size="2"><strong><br /></strong></font><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>c</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p> </p><p class="MsoNormal">Ngo&agrave;i c&acirc;y sưa t&ocirc;i c&ograve;n b&aacute;n nhiều loại c&acirc;y kh&aacute;c như: C&acirc;y sao đen, c&acirc;y sửa, c&acirc;y khế, c&acirc;y b&agrave;nh, c&acirc;y b&agrave;ng, c&acirc;y duối, c&acirc;y v&uacute; sửa.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Diện
- Địa chỉ: Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam
- Điện thoại: 0984523919 - Fax:
- email: