Bán các loại giống cây ăn trái: Bơ trái vụ, mít, sầu riêng...đặc sản

  • Thread starter Nguyá»…n Công Luân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Công Luân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Công Luân
- Địa chỉ: 8 Nguyễn Thông - Buôn Ma Thuột - Đắk ắk
- Tel, Fax: 05003601954 -::: FaX
- email: nguyencongluan@gmail.com
================================

<div align="center"><font size="4"><strong>B&aacute;n c&aacute;c loại giống c&acirc;y ăn tr&aacute;i: Bơ tr&aacute;i vụ, m&iacute;t, sầu ri&ecirc;ng...đặc sản<br /></strong></font></div><p><font size="3"><br /></font></p><div align="justify"><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp sỉ, lẻ c&aacute;c loại giống c&acirc;y ăn tr&aacute;i nổi tiếng mang lại lợi nhuận cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n gồm: 5 giống bơ đầu d&ograve;ng tr&aacute;i vụ, rải được Hội đồng khoa học tỉnh Đắk Lắk đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng nhận theo quyết định số 814/QĐ-SNNNT ng&agrave;y 29/12/2009 v&agrave; Th&ocirc;ng b&aacute;o Kết quả B&igrave;nh tuyển, C&ocirc;ng nhận 05 c&acirc;y đầu d&ograve;ng bơ tr&aacute;i vụ theo th&ocirc;ng b&aacute;o số 29/SNNPTNT-TB ng&agrave;y 27/04/2010 của Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Đắk Lắk. Thời điểm thu hoạch gồm nhiều giai đoạn: 1 c&acirc;y đầu d&ograve;ng thu sớm (th&aacute;ng 1 đến th&aacute;ng 4), 3 c&acirc;y đầu d&ograve;ng thu hoạch muộn (th&aacute;ng 8 đến th&aacute;ng 9) v&agrave; 1 c&acirc;y đầu d&ograve;ng thu hoạch rải vụ (th&aacute;ng 10 - 11 v&agrave; th&aacute;ng 2 - 4) c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n quả rất cao (gấp 3 &ndash; 7 lần) so với nhiều giống bơ ch&iacute;nh vụ v&agrave; c&aacute;c loại giống m&iacute;t, sầu ri&ecirc;ng...nổi tiếng T&acirc;y Nguy&ecirc;n.<br /><br />B&ecirc;n cạnh cung cấp giống c&acirc;y ăn quả, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n tư vấn kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c c&acirc;y bơ v&agrave; nhiều c&acirc;y ăn quả kh&aacute;c cho nh&agrave; vườn miễn ph&iacute; v&agrave; li&ecirc;n kết với c&aacute;c cơ sở ti&ecirc;u thụ bao ti&ecirc;u đầu ra cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.<br /><br />Ai c&oacute; nhu cầu mua c&aacute;c loại giống c&acirc;y ăn tr&aacute;i đặc sản T&acirc;y Nguy&ecirc;n, xin li&ecirc;n hệ điện thoại: 0500.3601954 hoặc 0983463940 gặp anh Lu&acirc;n để biết th&ecirc;m chi tiết.</font></div><p align="justify"><font size="3">Th&ocirc;ng tin n&agrave;y c&oacute; tại Cổng Th&ocirc;ng tin Thương mại điện tử: www.taynguyen24h.com.vn</font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top