Bán các loại măng tươi ăn lêền

  • Thread starter Đào Bá DÅ©ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đào Bá Dũng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Bá Dũng
- Địa chỉ: Trương Định - Hà Nội
- Tel, Fax: 0978403388 ::: FaX
- email: daobadunghn@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất kinh doanh xuất khẩu c&aacute;c loại măng tươi ăn liền, hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; xuất khẩu sang một số nước như Đức, Anh, Tiệp ..Măng nguy&ecirc;n liệu &ecirc;ể ch&uacute;ng t&ocirc;i san xuất ưoợc thu mua tại v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu rất nổi tiếng tại Miền Bắc đ&oacute; l&agrave; Kim b&ocirc;i H&ograve;a B&igrave;nh, Sơn La, Y&ecirc;n B&aacute;i...</p><p>Hiện Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chuẩn bị cho vụ thu mua mới n&ecirc;n rất mong nhận được c&aacute;c dơn h&agrave;ng đẻ c&oacute; thẻ n&ecirc;n kếhoawchj mua nguy&ecirc;n liệu kip thoi</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top