Bán cào cào loại to con

yenthanhtc

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 16pt; background-color: #f8f8f8">B&Aacute;N C&Agrave;O C&Agrave;O CH&Acirc;U CHẤU LOẠI TO CON</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><strong><em><span style="font-size: 16pt; background-color: #f8f8f8">C&Agrave;O C&Agrave;O CH&Acirc;U CHẤU M&Oacute;N ĂN BỔ DƯỠNG</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; background-color: #f8f8f8">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; background-color: #f8f8f8">C&agrave;o c&agrave;o Ch&acirc;u chấu (c&ograve;n được gọi l&agrave; T&ocirc;m bay) kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n ăn bổ dưỡng m&agrave; hiện rất được ưa chuộng trong c&aacute;c qu&aacute;n ăn, nh&agrave; h&agrave;ng với gi&aacute; kh&ocirc;ng rẻ. Do sản xuất n&ocirc;ng nghiệp hiện nay dung rất nhiều chất h&oacute;a học n&ecirc;n ngo&agrave;i thi&ecirc;n nhi&ecirc;n C&agrave;o c&agrave;o ch&acirc;u ch&acirc;u rất &iacute;t thấy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; background-color: #f8f8f8">M&igrave;nh đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; cho sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng loại c&agrave;o c&agrave;o chấu chấu sọc, loại chi&ecirc;n l&ecirc;n c&oacute; m&agrave;u đỏ rất đẹp v&agrave; ăn rất ngon. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <a href="mailto:ythanh71@gmail.com">ythanh71@gmail.com</a> hoặc <a href="mailto:thanh.thaivan71@yahoo.com">thanh.thaivan71@yahoo.com</a> . số đt: 0983532691. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 16pt; background-color: #f8f8f8">M&igrave;nh t&ecirc;n <strong><em>Yến Thanh</em></strong> - Địa chỉ: Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường Long Thạnh &ndash; thị x&atilde; T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; tỉnh An Giang&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thái văn thanh
- Địa chỉ: phường long thạnh thị xã Tân Châu tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0983532691 - Fax: 0763532691
- email: ythanh71@gmail.com
 

Top