Ban cặp mai, bồ đề và sanh dáng long

  • Thread starter ataku_86
  • Ngày gửi
ataku_86

ataku_86

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&igrave;nh muốn b&aacute;n 1 cặp Sanh (d&aacute;ng long), cặp bồ đề (mẹ bồng con), cặp mai của người b&agrave; con dọn nh&agrave; để lại nhưng nh&agrave; m&igrave;nh chật kh&ocirc;ng trồng được n&ecirc;n b&aacute;n. Tất cả đều rất đẹp v&agrave; người người đ&oacute; n&oacute;i những c&acirc;y n&agrave;y đ&atilde; trồng tr&ecirc;n 10 năm r&ugrave;i. M&igrave;nh b&aacute;n gi&aacute; hữu nghị cho c&aacute;c bạn 20 triệu 3 cặp lu&ocirc;n, nếu mua lẻ th&igrave; tự c&aacute;c bạn trả gi&aacute; nh&eacute; ai trả cao hơn th&igrave; m&igrave;nh b&aacute;n cho người ấy thấp hơn th&igrave; m&igrave;nh để d&ugrave;ng cũng được. C&aacute;c bạn xem qua lik youtube nh&eacute; tại m&igrave;nh kh&ocirc;ng biế đăng h&igrave;nh. SĐT li&ecirc;n hệ: 0928 740 760- huyện Xu&acirc;n Lộc- tỉnh Đồng Nai</p><p>&nbsp;</p><p>Cặp mai:&nbsp; http://www.youtube.com/watch?v=Ox1u5Op1z_c</p><p>Cặp đề v&agrave; sanh (nh&igrave;n ngo&agrave;i đẹp hơn):&nbsp; http://www.youtube.com/watch?v=mDFDeUv_I1I<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN HẢI
- Địa chỉ: Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0928740760 - Fax:
- email: camthay_yeuem86@yahoo.com
 

Đối tácTop