bán cây cảnh giá rẻ, tư vấn trồng cây miễn phí

  • Thread starter CAY CANH GIA HUY
  • Ngày gửi
C

CAY CANH GIA HUY

Guest
#1
<p><font face="#mce_temp_font#"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font size="5">C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY</font></font></font></p><p><font size="3">CHUY&Ecirc;N :</font></p><p><font size="3">- sản xuất v&agrave; nh&acirc;n giống c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh , c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh...</font></p><p>- <font size="3">b&aacute;n v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y văn ph&ograve;ng , hoa c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại , c&acirc;y l&aacute; m&agrave;u</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="3">c&acirc;y h&agrave;ng riềm ..</font></p><p><font size="3">- tư vấn thiết kế s&acirc;n vườn biệt thự ,trang trại , khu&ocirc;n vi&ecirc;n bồn hoa c&acirc;y cảnh</font></p><p>- &nbsp; <font size="3">chăm s&oacute;c cắt tỉa , bảo dưỡng hoa c&acirc;y cảnh, bồn hoa khu&ocirc;n vi&ecirc;n</font></p><p><font size="3">- với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiều kinh nghiệm c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mag đến dịch vụ ho&agrave;n hảo v&agrave; sản phẩm tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></p><p><font size="3">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="3">điện thoại : 0985 01 04 06 . 0935 96 85 85</font></p><p><font size="3">wed &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : www.caycanhgiahuy.com</font> </p><p><font size="3">mail &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : caycanhgiahuyth@gmail.com</font> </p><p><font size="3">văn ph&ograve;ng : ng&otilde; 358 6/12 B&ugrave;i Xương Trạch</font></p><p><font size="3">nh&agrave; vườn &nbsp; : km9 đại lộ thăng long khu đ&ocirc; thị nam an kh&aacute;nh gần thi&ecirc;n đường bảo sơn</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ VĂN TUẤN
- Địa chỉ: AN KHÁNH - HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0935968585 - Fax: 0985010406
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com
 

Top