bán cây cảnh, thiết kế thi công công trình cảnh quan, cây xanh

saigonhoa

Lữ khách
#1
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty CP S&agrave;i G&ograve;n Hoa&nbsp;</strong>h&acirc;n hạnh phục vụ Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ sau:</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">*** Sản Phẩm:</strong></p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh, hoa kiểng, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y giống, c&acirc;y trồng trong nh&agrave;, văn ph&ograve;ng- c&acirc;y nội thất, c&aacute;c loại hoa cỏ, l&aacute; m&agrave;u,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Cung cấp c&aacute;c loại hoa cảnh: hoa lan, hoa c&uacute;c, hoa hồng,... c&aacute;c loại chậu c&acirc;y cảnh trang tr&iacute; văn ph&ograve;ng, b&agrave;n họp, b&agrave;n l&agrave;m việc</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Cung cấp c&aacute;c chế t&aacute;c non bộ, c&acirc;y bonsai, cảnh cổ qu&yacute;, l&acirc;u năm v&agrave; nghệ thuật</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- B&aacute;n ph&acirc;n b&oacute;n, đất trồng, c&ocirc;ng dụng cụ l&agrave;m vườn, trang thiết bị n&ocirc;ng nghiệp phục vụ trồng c&acirc;y cảnh, trồng rừng,<span class="VietAdTextLink" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; display: inline; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #2b9900; color: #006400 !important; background-color: transparent; cursor: pointer; white-space: nowrap">chăm s&oacute;c</span>&nbsp;cảnh quan, s&acirc;n vườn,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- B&aacute;n c&aacute;c loại chậu c&acirc;y trồng: chậu s&agrave;nh sứ, chậu ươm c&acirc;y- chậu nhựa, chậu đất nung,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">*** Dịch vụ:</strong></p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">Cung cấp đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng dịch vụ từng kh&acirc;u hoặc trọn g&oacute;i đối với:</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh: c&acirc;y cảnh cho thu&ecirc; phục vụ văn ph&ograve;ng, nh&agrave; ở, x&iacute; nghiệp, cơ quan, kh&aacute;nh th&agrave;nh, khai trương, động thổ, hội chợ, c&aacute;c sự kiện kh&aacute;c,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh trang tr&iacute; khu tiểu cảnh, s&acirc;n vườn, l&agrave;m tiểu cảnh, chế t&aacute;c, tạo khung cảnh cảnh quan mới để đ&oacute;n kh&aacute;ch, hội thảo,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng cảnh quan, trồng c&acirc;y theo thiết kế c&oacute; sẵn,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Chăm s&oacute;c, bảo dưỡng, t&aacute;i tạo lại khu cảnh quan, s&acirc;n vườn, c&acirc;y xanh</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Tư vấn trồng vườn, trồng c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Dịch vụ cắt tỉa c&acirc;y cảnh, chữa trị s&acirc;u bệnh cho c&acirc;y, nu&ocirc;i dưỡng c&acirc;y tại vườn C&ocirc;ng ty hoặc tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&acirc;y cảnh của kh&aacute;ch h&agrave;ng</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">- Dịch vụ ph&aacute;t quang, trồng mới, di chuyển, bứng c&acirc;y cảnh, trồng lại c&acirc;y cảnh,...</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left">Với đội ngũ nh&acirc;n sự gi&agrave;u kinh nghiệm, y&ecirc;u nghề v&agrave; c&oacute; năng lực, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết cung cấp đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm v&agrave; dịch vụ tốt, gi&aacute; trị thẩm mỹ cao:</p><br /><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3b3a3a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-left"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN S&Agrave;I G&Ograve;N HOA</strong><br />Địa chỉ: 74/2/1D Đường 36, P. Linh Đ&ocirc;ng, Q.Thủ Đức, Tp. HCM<br />Email: saigonhoa@gmail.com<br />Điện thoại: (08) 3720 3389<br />Fax: (08) 3720 6720</p><div style="text-align: -webkit-left"><font color="#3b3a3a" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px"><br /></span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Sài Gòn Hoa
- Địa chỉ: 74/2/1D, Đường 36, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, HCM
- Điện thoại: 08 3720 3389 - Fax: 08 3720 6720
- email: saigonhoa@gmail.com