BÁN CÂY GIỐNG, CÂY HOÀNG NAM, CÂY SANH, CỌ DỪA, CỌ BẠC, CAU VUA PHÁP..

#1
<strong><font face="Times New Roman">VƯỜN ƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG RỪNG V&Agrave;NG CUNG CẤP C&Acirc;Y GIỐNG HO&Agrave;NG NAM, C&Acirc;Y SANH, CỌ DỪA, CỌ DẦU, CAU VUA PH&Aacute;P, CAU VUA CHỒN &hellip; CHO C&Aacute;C DỰ &Aacute;N LỚN :<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Ho&agrave;ng Nam &iacute;ch thước từ 20cm &ndash; 3,5m<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra VƯỜN ƯƠM RỪNG V&Agrave;NG c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại : <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y GIỐNG TRỒNG RỪNG, C&Acirc;Y CẢNH, C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH CHO C&Aacute;C DỰ &Aacute;N LỚN VỚI GI&Aacute; HẤP DẪN V&Agrave; NHẬN THIẾT KẾ - THI C&Ocirc;NG &ndash; BẢO DƯỠNG S&Acirc;N VƯỜN.<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Mi&ecirc;u tả :<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>CƠ SỞ RỪNG V&Agrave;NG</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng rừng th&ocirc;ng thường v&agrave; qu&yacute; hiếm, c&acirc;y ăn quả, c&acirc;y c&oacute; dầu v&agrave; c&acirc;y cảnh chất lượng cao với gi&aacute; thấp nhất. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đa phần l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; dự &aacute;n trồng rừng kh&aacute; lớn từ 50ha &ndash; 2.000ha, l&agrave; dự &aacute;n trang trại hoặc dự &aacute;n trồng c&acirc;y xanh c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&ocirc; thị v&agrave; c&aacute;c S&acirc;n Vườn Biệt Thự tr&ecirc;n phạm vi Việt Nam.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>1/ C&Acirc;Y TRỒNG RỪNG :</u></strong>&nbsp;Cẩm lai, G&otilde; Đỏ, Trầm Hương, Gi&aacute;ng Hương, Huỳnh Đ&agrave;n (Sưa), Sao, Dầu, V&ecirc;nh v&ecirc;nh, Sến, Phi lao (dương), X&agrave; cừ, Keo lai gi&acirc;m hom, Keo tai tượng, Bạch Đ&agrave;n trắng, Bạch&nbsp;đ&agrave;n m&ocirc; U6,&nbsp;Xoan, Tre c&aacute;c loại, Tr&uacute;c c&aacute;c loại, Tầm v&ocirc;ng . . .(C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>2/ C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I :</u></strong>&nbsp;Sầu ri&ecirc;ng c&aacute;c loại, M&iacute;t c&aacute;c loại, Xo&agrave;i c&aacute;c loại, Bơ, Đu Đủ, Khế, Me, V&uacute; sữa, Dừa c&aacute;c loại&hellip;(C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>3/ C&Acirc;Y CẢNH, C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH</u></strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Ho&agrave;ng nam, <strong>Hồng lộc</strong>, Bằng lăng , B&agrave;ng đ&agrave;i loan, B&agrave;ng l&aacute; to, Lộc vừng, SaLa, T&ugrave;ng b&aacute;ch, T&ugrave;ng b&uacute;p, T&ugrave;ng Trung hoa, Th&ocirc;ng cariber, So đo cam,&nbsp;Osaka v&agrave;ng, Osaka đỏ, Liễu, Cau vua ph&aacute;p, Cau trắng, Cau chồn, Cau vua chồn, Cọ Dầu, Cọ dừa, Cọ bạc, K&egrave; bạc, K&egrave; nhật, K&egrave; ta, Cọ chỉ, Cau c&aacute;c loại, Cau Đủng đĩnh, Cỏ c&aacute;c loại, hoa c&aacute;c loại&hellip; (C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>ĐẶC BIỆT C&Oacute; TR&Aacute;I GIỐNG V&Agrave; C&Acirc;Y MẠ :</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman">CỌ DẦU : tr&aacute;i giống (500đ/tr&aacute;i); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 1.800đ <br /></font><font face="Times New Roman">CAU VUA PH&Aacute;P : tr&aacute;i giống (1.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 15cm &ndash; 20cm = 3.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">CAU&nbsp;VUA CHỒN&nbsp;: tr&aacute;i giống (2.500đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 3.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">CAU CHỒN NHỎ&nbsp;: tr&aacute;i giống (1.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 2.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">CỌ DỪA&nbsp;: tr&aacute;i giống (1.500đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 4.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">CỌ BẠC&nbsp;: tr&aacute;i giống (1.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 4.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">CỌ&nbsp;CHỈ&nbsp;: tr&aacute;i giống (500đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 2.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">K&Egrave; BẠC&nbsp;: tr&aacute;i giống (17.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 15cm &ndash; 20cm = 45.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y SANH&nbsp;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 7cm &ndash; 10cm = 1.200đ<br /></font><font face="Times New Roman">HỒNG LỘC : hom giống (300đ/hom)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con 10cm &ndash; 20cm = 5.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">HO&Agrave;NG NAM : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con 12cm &ndash; 20cm = 2.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">PHI LAO : c&acirc;y mạ 500đ/c&acirc;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con 20cm &ndash; 40cm = 1.500đ<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>4/ C&Acirc;Y CỔ THỤ C&Aacute;C LOẠI :</u></strong>&nbsp;Phượng vỹ, Lộc vừng, Me, Cọ dầu, Cau vua, B&agrave;ng, Trứng c&aacute;, Khế chua, Khế ngọt, Nh&atilde;n .v.v... (C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>C&acirc;y giống đặc biệt</u></strong>&nbsp;:<br /></font><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y SƯƠNG S&Acirc;M<br /></font><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y JATROPHA<br /></font><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y THẦU DẦU<br /></font><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y HOA THI&Ecirc;N L&Yacute;<br /></font><p><font face="Times New Roman"><strong><u>5/ NHẬN KHAI HOANG V&Agrave; L&Agrave;M ĐẤT DỰ &Aacute;N TRỒNG RỪNG :</u></strong>&nbsp;<strong>Cơ Sở</strong> RỪNG V&Agrave;NG c&oacute; Đội Cơ Giới hạng nặng v&agrave; hạng nhẹ để nhận thầu kho&aacute;n thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau : L&agrave;m đường, Khai th&aacute;c gỗ, vận chuyển gỗ, xẻ gỗ v&agrave; mua b&aacute;n gỗ, Ph&aacute;t rừng, Dọn rừng, m&oacute;c gốc, san bằng, c&agrave;y ph&aacute; l&acirc;m . . </font></p><font face="Times New Roman"><strong><u>6/ NHẬN THI C&Ocirc;NG TRỒNG RỪNG :</u></strong> <strong>Cơ Sở</strong> c&oacute; hơn 100 lao động l&agrave;nh nghề l&acirc;m nghiệp : Đo Đạt, Qui hoạch, Thiết Kế Ph&acirc;n L&ocirc;, Thiết Kế h&agrave;ng hố, Cuốc hố, trồng c&acirc;y, trồng dặm, b&oacute;n ph&acirc;n, l&agrave;m cỏ, quản l&yacute;, bảo vệ rừng trồng . . . Ngo&agrave;i đơn gi&aacute; rất hấp dẫn. Cơ Sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n k&egrave;m theo những dịch vụ miễn ph&iacute; như : Giao h&agrave;ng tận nơi trồng rừng,- Bảo h&agrave;nh c&acirc;y con sống từ 98% - 100%.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>7/ NHẬN THI C&Ocirc;NG TRỒNG C&Acirc;Y XANH VEN ĐƯỜNG, KHU Đ&Ocirc; THỊ :</u></strong>&nbsp; ngo&agrave;i Hợp Đồng cung cấp c&acirc;y cảnh v&agrave; c&acirc;y trồng ven đường Cơ Sở c&ograve;n nhận thi c&ocirc;ng trồng c&acirc;y ho&agrave;n chỉnh cho Qu&iacute; Cty như : Thiết kế, x&acirc;y bồn, cuốc hố, b&oacute;n l&oacute;t, gi&aacute; thể, r&atilde;i c&acirc;y trồng, trồng c&acirc;y, chống c&acirc;y, r&agrave;o c&acirc;y, tưới c&acirc;y, l&agrave;m cỏ, b&oacute;n ph&acirc;n đợt 1 . . .(Cơ Sở c&oacute; xe tưới chuy&ecirc;n dụng) <br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>8/ NHẬN THIẾT KẾ, THI C&Ocirc;NG V&Agrave; BẢO DƯỞNG S&Acirc;N VƯỜN :</u></strong>&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">a. Thiết kế mới hoặc thiết kế lại v&agrave; thi c&ocirc;ng mới hoặc sửa chữa s&acirc;n vườn.<br /></font><font face="Times New Roman">b. Trồng mới hoặc trồng lại c&aacute;c c&acirc;y, hoa, cỏ trong s&acirc;n vườn.<br /></font><font face="Times New Roman">c. Chăm s&oacute;c v&agrave; bảo dưỡng c&aacute;c c&acirc;y, hoa, cỏ trong s&acirc;n vườn theo chu kỳ 7 ng&agrave;y hoặc 10 ng&agrave;y hoặc 15 ng&agrave;y hoặc 20 ng&agrave;y .v.v&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>9/ CUNG CẤP &amp; LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI C&Acirc;Y TỰ ĐỘNG:</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman">Q&uacute;y kh&aacute;ch muốn c&oacute; 1 hệ thống tưới tự động vừa tiện lợi vừa hiệu quả xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>Nhận :</u></strong><strong><u><br /></u></strong></font><font face="Times New Roman">a. Cung cấp thiết bị - vật tư.<br /></font><font face="Times New Roman">b. Thiết kế - lắp đặt<br /></font><font face="Times New Roman">c. T&ugrave;y theo từng hệ thống m&agrave; c&oacute; đơn gi&aacute; rất hấp dẫn.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>10/ ĐẦU TƯ VƯỜN ƯƠM:</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman">Th&ocirc;ng thường c&aacute;c Dự &aacute;n trồng rừng, Resot, Khu du lịch sinh th&aacute;i cần sử dụng số lượng c&acirc;y giống kh&aacute; lớn v&agrave; đa chủng loại. Nếu Chủ đầu tư kh&ocirc;ng tự sản xuất c&acirc;y trồng tại chỗ cho m&igrave;nh th&igrave; phải đi mua để thực hiện. Như vậy qu&aacute; tr&igrave;nh đầu tư sẽ tốn k&eacute;m hơn v&agrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn hơn.<br /></font><font face="Times New Roman">V&iacute; dụ : Tốn k&eacute;m hơn khi phải mua c&acirc;y trồng với đơn gi&aacute; kh&aacute; cao, cộng th&ecirc;m chi ph&iacute; vận chuyển cũng kh&ocirc;ng nhỏ, rồi cộng th&ecirc;m hao hụt c&acirc;y trồng do qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển v&agrave; bốc dỡ, chưa hết số c&acirc;y chết sẽ tăng th&ecirc;m khi số lượng lớn h&agrave;ng chục ng&agrave;n c&acirc;y đổ xuống hiện trường v&agrave; chờ lao động đem trồng nhiều ng&agrave;y mới xong, sau khi trồng xong vẫn c&oacute; một tỉ lệ c&acirc;y chết cần phải trồng dặm. <br /></font><font face="Times New Roman">V&igrave; vậy đối với c&aacute;c loại Dự &aacute;n trồng c&acirc;y kh&aacute; lớn Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n c&oacute; 1 VƯỜNƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất dự &aacute;n của m&igrave;nh..<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>VƯỜN ƯƠM RỪNG V&Agrave;NG nhận :</u></strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">Cung cấp thiết bị, vật tư, c&acirc;y giống mầm v.v...cho Vườn ươm<br /></font><font face="Times New Roman">Chọn vị tr&iacute; đặt vườn ươm th&iacute;ch hợp<br /></font><font face="Times New Roman">Thiết kế - tạo dựng Vườn ươm<br /></font><font face="Times New Roman">X&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng phục vụ Vườn ươm<br /></font><font face="Times New Roman">Chuyển giao kỷ thuật &amp; vận h&agrave;nh Vườn ươm<br /></font><p><font face="Times New Roman">T&ugrave;y theo từng m&ocirc; h&igrave;nh m&agrave; c&oacute; đơn gi&aacute; rất hấp dẫn.</font></p><font face="Times New Roman"><strong><u>Li&ecirc;n Hệ :</u></strong> <br /><strong>Vũ Thế To&agrave;n - </strong><strong>090 300 1541, 090 800 1541</strong><strong><br /></strong><strong>E-mail 1</strong><strong> :</strong> vuonuomrungvang@gmail.com<br /><strong>E-mail 2</strong><strong> :</strong> vuthtoan@gmail.com<br /><strong>Cơ Sở RỪNG V&Agrave;NG h&acirc;n hạnh tiếp đ&oacute;n Qu&iacute; Kh&aacute;ch v&agrave; sẳn s&agrave;ng k&yacute; kết c&aacute;c Hợp Đồng C&acirc;y Giống hoặc Thi C&ocirc;ng c&oacute; lợi nhất m&agrave; Qu&iacute; Kh&aacute;ch sẽ rất h&agrave;i l&ograve;ng.<br /></strong>Ng&agrave;y đăng Tp HCM 12/ 11/ 2009<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VŨ THẾ TOÀN
- Địa chỉ: Thành phố HỒ CHÍ MINH
- Điện thoại: 0903001541 - Fax:
- email: vuonuomrungvang@gmail.com
 

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#2
Quan gia ngõ hẹp!
Đây là người chuyên đi lừa đảo.Lúc trước tôi có mua thử trái Kè Bạc giống ở cơ sở này.Thời giá lúc đó là 15.000đ/1 trái,tôi mua 300 trái.Vì không có kinh nghiệm nên bị lừa một quả các bạn ạ.Họ giao hàng lúc tối,tôi mở ra thì thấy có nhiều hạt còn xanh như vừa hài xuống.Đến những đứa trẻ còn biết những trái như thế thì làm sao ươm lên được.Tôi loại những trái xanh cứng ra và nhặt những trái mềm.Tổng cộng là 3 triệu cho 200 trái.Về đến nhà thì tôi mới té ngửa,toàn bộ trái "mềm,chín" đó là những trái hái non và dú chín.Cạo lớp vỏ khô ra thì trong trái có những vỏ côn trùng đã lột xác mà ai đã ươm cây Kè Bạc đều biết loại này.Khi trái còn tươi thì là những con dòi.Tôi ngâm hạt thì 100% trái nỗi như phao.Gọi họ thì họ kêu đang di khảo sát ở đâu đâu chưa về(chắc là khảo sát tìm người lừa đảo hay gì nữa đây).Tôi đã cất công lên tận nhà thuê của họ để làm rõ nhưng vợ kêu chồng đi làm và việc đó của chồng nên không biết.Tôi cũng lên trình bày trên Công an địa phương,rồi đến hàng xóm của họ cho mọi người biết họ làm ăn như thế nào.Kết quả là vợ thì qua nhà bà con chơi,chồng thì trốn không về.Tôi đành để lại số tài khoản NH và toàn bộ số...phao với hy vọng họ làm ăn có lương tâm(mặc dù tôi chịu mất 30% số tiền đã giao)...Nhưng đến hôm nay thì không nhận lại bất kỳ một chút thành ý nào từ phía đối tác lớn tuổi nhưng chơi rất ...C + H + O + "sắt" = ...!
Nhưng nợ thì phải đòi,không sớm thì muộn đúng không các bạn?